Logowanie

Zmiana długości pobytu w Kanadzie

Przewodnik zawierający wszystkie potrzebne informacje dotyczące zmiany warunków pobytu w Kanadzie oraz przedłużanie pozwolenia/ pozwoleń lub ich przywracanie.

 1. Przegląd zagadnienia:

Przewodnik ten ma pomóc w określeniu, czy dana osoba kwalifikuje się do ubiegania się o przedłużenie lub zmianę warunków swojego pobytu w Kanadzie. Zapewnia wszelkie niezbędne informacje, instrukcje oraz formularze, które należy wypełnić i wysłać w podany sposób.

Uwaga! Nie można ubiegać się o pierwszą wizę na pobyt tymczasowy (Temporary Resident Visa – TRV) na podstawie wskazówek z tego przewodnika. Wniosek o pierwszą TRV jest zawsze uzyskiwany i wydawany poza Kanadą. Więcej informacji na temat ubiegania się o tego typu zezwolenie, znajduje się w przewodniku „Odwiedzając Kanadę po raz pierwszy” (Visiting Canada – Applying for a Temporary Resident Visa Outside Canada IMM5256) lub na stronie internetowej www.cic.gc.ca. Chcąc zdobyć więcej informacji można się także skontaktować z konsulatem kanadyjskim, czy też ambasadą.

1.1    Ustalanie wymogów:
Goście przybywający do Kanady, posiadający klasę tymczasowego zamieszkania, są uprawnieni do przekroczenia granic tego kraju jedynie na wskazany okres czasu, przykładowo wakacje, odwiedziny rodziny, czy też w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (delegacje). Pobyt taki jest ograniczony czasowo i podlega wielu zasadom i regułom, które dana osoba musi spełnić przed uzyskaniem pozwolenia i w już w trakcie samego pobytu.

Ten przewodnik dotyczy właśnie rezydentów tymczasowych, już przybyłych do Kanady, którzy aktualnie pragną:
- przedłużyć swój pobyt;
- zmienić warunki własnego pobytu;
- rozwiązać problemy związane z ich statutem.

Jeżeli obecny status rezydenta tymczasowego jest w dalszym ciągu ważny, dana osoba ma prawo do ubiegania się o przedłużenie pobytu, na podstawie odpowiednio wcześnie złożonego wniosku (co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem aktualnego pozwolenia). Oryginalny status rezydenta tymczasowego jest automatycznie kontynuowany na tych samych zasadach, co jego pierwotna wersja, dopóki dana osoba nie otrzyma decyzji o przedłużeniu i dopóki proces nie zostanie sfinalizowany.

Uwaga! Ważność statusu rezydenta tymczasowego nie może przedłużyć swoim okresem, okresu ważności paszportu. Zanim dana osoba zdecyduje się na złożenie wniosku o przedłużenie swojego pobytu musi upewnić się, że jej paszport będzie ważny co najmniej przez taki czas, na jaki zakłada wniosek przedłużenia wizy.

Ponadto, każdy członek najbliższej rodziny (małżonkowie, orzeczeni partnerzy lub dzieci na utrzymaniu) muszą starać się o przedłużenie swojego pobytu w Kanadzie indywidualnie. Jeżeli wszystkie wnioski planowane są do złożenia w tym samym czasie, każda z osób będzie musiała złożyć oddzielny formularz zgłoszeniowy. Dodatkowo, do złożonych aplikacji, każdy członek rodziny będzie musiał także złożyć wszelkie dodatkowe wymagane dokumenty oraz uiścić opłaty.

Jeżeli status danej osoby wygasł, a teren Kanady nie został opuszczony lub jeżeli nie spełniła ona warunków do kontynuacji swojego pobytu, przykładowo przez złamanie którejś z zasad takich jak praca/studia bez zezwolenia, równoznaczne jest to z popełnieniem przestępstwa w rozumieniu Ustawy o Imigracji i Ochronie Uchodźców. W takiej sytuacji, dana osoba może być pozwana do sądu i w efekcie deportowana z Kanady.

Jeżeli status rezydenta tymczasowego upłynął, a dana osoba nie jest upoważniona do ubiegania się o jego przedłużenie (przykładowo przez niespełnienie wymagań lub złamanie którejś reguły w czasie obowiązywania pozwolenia), niewskazane jest składanie wniosków związanych z wspomnianą sprawą. Jednak, jeśli imigrant  pragnie pozostać w Kanadzie pomimo wygaśnięcia swojego pozwolenia na pobyt na terenie tego kraju, może ubiegać się o przywrócenie statusu w ciągu 90 dni od jego utraty lub musi opuścić państwo.

W momencie starania się o przywrócenie statusu rezydenta tymczasowego, należy wypełnić odpowiedni wniosek zawierający szczegóły dotyczące okresu, w którym obowiązywało pozwolenie na pobyt – w tym informacje związane z ewentualnymi wykroczeniami. Nie ma żadnej gwarancji, że wniosek zostanie zaakceptowany, a status przywrócony. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale 4. Przywrócenie Statusu.

Uwaga! Pozostanie w Kanadzie poza terminem ważności uzyskanego statusu jest nielegalne. Niezgodne z prawem jest również podjęcie się pracy lub nauki bez posiadania odpowiedniego zezwolenia. Dopuszczenie się któregokolwiek z powyższych jest równoznaczne popełnieniem przestępstwa w rozumieniu Ustawy o Imigracji i Ochronie Uchodźców i może wiązać się z natychmiastową deportacją z Kanady.

Po przeczytaniu niniejszego przewodnika i uznaniu, że jest się upoważnionym do ubiegania się o omawianą kwestię, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
- Zgromadzić wszelkie niezbędne dokumenty, wymienione w liście kontrolnej dokumentów;
- Obliczyć i uiścić opłaty;
- Dokonać kserokopii pustych formularzy i użyć do wypełnienia powstałych kopii roboczych – należy je zachować w bezpiecznym miejscu;
- Wypełnić oryginały formularzy;
- Podpisać i opatrzyć datą uzupełnione dokumenty;
- Przesłać swój papierowy wniosek do Case Processing Centre-Vegreville (Centrum Przetwarzania) lub uzupełnić formularz elektroniczny i przesłać go siecią (w tym przypadku najpierw należy zarejestrować się i utworzyć konto MyCIC lub zalogować się używając GCKey lub Sign In Partner).

1.2    Czas przetwarzania wniosku

The Case Processing Centre-Vegreville (CPC-Vegreville) – Centrum Przetwarzania Spraw, dokona przeglądu złożonych dokumentów w celu określenia, czy są one kompletne. Jeżeli złożona aplikacja nie posiada podpisu, czy też brakuje wpłaty, wniosek zostanie odesłany z powrotem do adresata, który będzie musiał złożyć go ponownie, z większą dbałością o szczegóły.

Uwaga! Jeśli aplikacja danej osoby wróci do niej w statusie „niepełna”, uważa się, że nigdy nie została ona przetworzona i przekazana do właściwych organów, co świadczy również o tym, że aplikujący nie ma prawa do korzystania ze statusu domniemanego rezydenta i nie może kontynuować swoich statusowych czynności dopóki decyzja w sprawie o jaką aplikuje nie zostanie zaakceptowana.

Jeżeli wysłany wniosek jest kompletny, CPC_Vegreville wyśle na wskazany adres:
- Nowe pozwolenie na pracę; lub
- List odmowy aplikacji; lub
- Zawiadomienie, że aplikacja została przekazana do lokalnego Centrum Imigracji w Kanadzie do dalszej oceny.

CPC-Vegreville przetwarza większość aplikacji, które otrzymuje, jednak niewielka ilość wniosków jest odsyłana do lokalnego urzędu do dalszego rozpatrzenia i wyjaśnienia. Jeśli aplikacja zostanie przesłana do lokalnego biura, będzie się ono kontaktowało z daną osobą w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, a nawet może się zdarzyć, że biuro będzie chciało zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną związaną z wnioskiem. Cała procedura kontaktu z aplikującym może potrwać do trzech miesięcy.
Po otrzymaniu dodatkowych informacji lub wyjaśnień, lokalne biuro dopełni końcowych etapów przetwarzania, a jeśli będzie to konieczne, przeprowadzi wspomnianą rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie której sfinalizuję sprawę. Decyzja zostanie przesłana do danej osoby listownie.

Uwaga! Centrum Przetwarzania Spraw, każdorocznie otrzymuje duże ilości aplikacji w kategorii pobytu czasowego. Zaleca się stosowanie co najmniej 30 dni wyprzedzenia w składaniu wniosku od upływu ważności bieżącego dokumentu.


2.    Rodzice i dziadkowie – Autoryzowany Okres Przedłużonego Pobytu

2.1    Informacje na temat upoważnienia do wydłużonego pobytu

W dniu 4 listopada 2011 roku, CIC ogłosił tymczasową przerwę dla wszystkich nowych wniosków o sponsorowanie kategorii rodziców i dziadków. Wraz z wprowadzeniem nowego postanowienia, CIC wdrożyła także wydłużenie dozwolonego okresu na pobyt w Kanadzie do dwóch lat. Dotyczy to kandydatów chcących rozszerzyć możliwości swojej wizyty u dzieci lub wnuków, które są obywatelami Kanady lub Kanada jest ich stałym miejscem zamieszkania.

Ten Autoryzowany Okres Przedłużonego Pobytu pozwala odwiedzającym na pobyt na terenie Kanady do dwóch lat.

Uwaga! Rodzice i dziadkowie będący już w Kanadzie na zasadzie pozwolenia do tymczasowego pobytu, mogą w każdej chwili aplikować o dwuletnie przedłużenie swojego pobytu przez Centrum Przetwarzania Spraw CPC-Vegreville.

2.2    Kto może starać się o wydłużenie pobytu?

Aby ubiegać się o Autoryzowany Okres Przedłużonego Pobytu, aplikant musi być rodzicem lub dziadkiem obywatela kanadyjskiego lub stałego rezydenta Kanady.
Uwaga! Nie można uwzględnić w powyższej aplikacji dzieci będących na utrzymaniu aplikanta, mieszkających poza granicami Kanady. Jedynie małżonek danej osoby lub prawny partner jest uprawniony do uzyskania pozwolenia na podstawie omawianego przepisu.

2.3    Co należy zrobić, aby uzyskać Autoryzowany Okres Przedłużonego Pobytu?

W celu uzyskania Autoryzowanego Okresu Przedłużonego Pobytu, należy dostarczyć:

- Dowód pokrewieństwa rodziców lub dziadków z obywatelem/ stałym rezydentem Kanady, który będzie gościł aplikantów w trakcie trwania ich pozwolenia (np.: świadectwo urodzenia, świadectwo chrztu lub inne urzędowe dokumenty, świadczące o byciu rodzicem/ dziadkiem);
- Zaproszenie od obywatela/ stałego rezydenta Kanady, które zawiera  ustalenia dotyczące opieki oraz wszelkiego wsparcia, głównie finansowego;
- Dowód, że obywatel/ stały rezydent Kanady zalicza się do LICO (Low Income Cut-Off);
- Dowód, że aplikujący posiada prywatne ubezpieczenie medyczne, ważne co najmniej przez okres jednego roku, pochodzące od kanadyjskiej firmy ubezpieczeniowej. Musi ono: pokrywać opiekę zdrowotną, leczenie szpitalne i repatriację. Ponadto powinno zapewnić minimalne pokrycie w wysokości 100000 dolarów oraz obowiązywać przy każdorazowym przekroczeniu granic Kanady, w momencie którego, celnicy lub inni pracownicy przygraniczni będą mieli do niego swobodny dostęp.

Uwaga! Aplikujący będzie zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim. Instrukcje medyczne będą świadczone przez CPC-Vegreville. Nie jest wymagane, aby zakończyć proces badań medycznych przed wysłaniem swoich formularzy.

2.4    Jakie wymagania musi spełniać dziecko/ wnuk, aby zakwalifikować się do LICO?

Dochód dziecka lub wnuka będącego obywatelem lub stałym rezydentem Kanady musi zaliczać się do minimalnego dochodu niezbędnego, umożliwiającego przyjęcie gości z zagranicy. Minimalne dochody określone są w regularnie aktualizowanej i publikowanej Tabeli Dochodów (zamieszczona na końcu przewodnika).

W zaproszeniu dedykowanym rodzicowi lub dziadkowi musi widnieć informacja na temat wielkości rodziny obywatela/ stałego rezydenta Kanady. Jest to równoznaczne z koniecznością obliczenia przez dziecko/wnuka współczynnika wielkości rodziny. Dzięki temu współczynnikowi można określić wysokość dochodów, która umożliwia zapewnienie opieki oraz wsparcie współmałżonka i rodziny (jeśli dotyczy).

Dzieci lub wnuki, będące obywatelami lub stałymi rezydentami Kanady, mogą użyć poniższych danych, aby obliczyć wielkość rodziny:
- Dziecko lub wnuk włącza w obliczenia: siebie, małżonka/partnera, dzieci pozostające na jego utrzymaniu oraz każdą wcześniej sponsorowaną przez siebie osobą, w odniesieniu do której umowa sponsorska jeszcze nie wygasła.
- Następnie oblicza się liczbę osób, które będą wspierane przez obywatela/ stałego rezydenta Kanady, po wejściu w życie wniosku rodzica/dziadka, czyli: aplikant i jego współmałżonek/partner (jeśli dotyczy).
- Kolejno sumuje się liczbę osób wymienionych w dwóch poprzednich punktach. Uzyskany wynik stanowi wielkość rodziny.
- Znając wielkość rodziny, wnuk lub dziecko musi sprawdzić w Tabeli Dochodów, czy kwalifikuje się do minimum wymaganego dla jego wielkości rodziny.
- Aby wykazać, że minimalny dochód jest osiągany, obywatel lub stały rezydent Kanady może posłużyć się jednym z dokumentów wymienionych w Document Checklist - Liście Dokumentów (IMM 5558).

Uwaga! Jeśli dziecko lub wnuk, będące obywatelem lub stałym rezydentem Kanady nie spełnia minimalnych wymagań LICO, jego współmałżonek lub pełnoprawny partner może okazać się rozwiązaniem problemu. Jest uprawomocniony do wystosowania listu zapraszającego wraz z jednym z wymaganych dokumentów z Documents Checklist.

2.5    Invitation Letter – list zapraszający

Są sytuacje, w których podczas ubiegania się o wizę umożliwiającą odwiedzenie Kanady, urzędnicy zajmujący się kwestią wydawania wiz i pozwoleń obowiązujących w Kanadzie, proszą o podanie zaproszenie od osoby zamieszkującej tamten kraj. Istotne jest, że wspomniane zaproszenie nie gwarantuje otrzymania wizy. Funkcjonariusze Biura Wizowego muszą poddać ocenie zarówno wniosek aplikującego jak i inne dokumenty przez niego dostarczone i określić, czy spełniają warunki prawa imigracyjnego Kanady.

Napisanie zaproszenia nie oznacza również, że osoby je piszące są prawnie odpowiedzialne za osobę ich odwiedzającą, po jej przybyciu do Kanady. Co istotne, list należy napisać w dobrej wierze i przedstawić w nim jedynie prawdziwe informacje. Napisanie nieprawdy lub jej zatajenie może prowadzić do odrzucenia wniosku o przyznanie wizy lub do poważniejszych konsekwencji.

Zdarza się, że list zapraszający, przed wysłaniem do osoby zapraszanej, musi uprzednio zostać zaakceptowany notarialnie. Wymaganie to musi być spełnione wówczas, gdy  Urząd Wizowy będzie o to prosił. Z kolei adresat, po otrzymaniu listu, jest zobowiązany do przekazania go ambasadzie kanadyjskiej lub konsulacie Kanady.

Wymagane informacje na temat osoby zapraszanej do Kanady:
- Pełne imię / imiona oraz nazwisko / nazwiska;
- Data urodzenia;
- Adres i numer telefonu kontaktowego;
- Relacja między osobą zapraszającą a zapraszaną;
- Cel podróży;
- Planowana długość pobytu w Kanadzie;
- Miejsce zamieszkania osoby przybywającej oraz sposób opłacania swojego pobytu;
- Planowany termin opuszczenia Kanady.

Wymagane informacje na temat osoby zapraszającej kogoś do Kanady:
- Pełne imię / imiona oraz nazwisko / nazwiska;
- Data urodzenia;
- Adres i numer telefonu kontaktowego w Kanadzie;
- Stanowisko pracy;
- Deklaracja, czy jest się obywatelem Kanady, czy stałym rezydentem;
- Kserokopia dokumentu potwierdzającego status w Kanadzie (takie jak: kanadyjski akt urodzenia – jeśli istnieje, kanadyjska karta obywatela – jeśli istnieje lub kopia karty PR – Permanent Resident lub własnej IMM 1000);
- Szczegóły związane z rodziną: nazwiska i daty urodzenia współmałżonka oraz dzieci, jeśli pozostają na utrzymaniu osoby zapraszającej (obowiązuje w przypadku starania się o wizę dla dziadków oraz rodziców);
- Łączna liczba osób mieszkających w gospodarstwie domowym, w tym także ludzi sponsorowanych przez osobę zapraszającą, których umowa sponsorująca jest nadal ważna (obowiązuje w przypadku starania się o wizę dla dziadków oraz rodziców).
W przypadku wizy dla dziadków lub rodziców wymagane są również dodatkowe dokumenty, o których była mowa w poprzednich podpunktach rozdziału 2. tego przewodnika. 


 3.     Status w Kanadzie

3.1    Kto może otrzymać status rezydenta tymczasowego?

Wszystkie osoby uprawnione do przekroczenia granic Kanady, nie będące jednocześnie obywatelami tego kraju, ani stałymi rezydentami, są upoważnione do przyjazdu na zasadzie tymczasowego pozwolenia w formie turystów, studentów, pracowników lub członków rodziny obywatela/ stałego rezydenta. W momencie, gdy przekroczą one granicę Kanady, w ich dokumentach zostanie wbita informacja mówiąca, że dana osoba jest rezydentem tymczasowym, który musi opuścić Kanadę do wyznaczonej i przypieczętowanej daty.

3.2    Skąd wiadomo, że zbliża się koniec ważności pozwolenia na pobyt tymczasowy w Kanadzie?

Sytuacja różni się w wypadku odmiennych dokumentów, na jakich podstawie została przekroczona granica państwa.
- Tymczasowi rezydenci podróżujący z paszportem: w momencie przybycia do Kanady, dana osoba wręcza paszport pracownikowi przygranicznemu, który umieszcza w dokumencie pieczęć uprawniającą pobyt. W niektórych sytuacjach wydawany jest także dodatkowy dokument. Po odprawie należy sprawdzić swój paszport – powinna się w nim znaleźć pieczątka wyglądająca jak któraś z poniższych:
Pieczatki

Dla przykładu, w sytuacji gdy urzędnik wbije do paszportu pieczątkę z określonym jak powyżej terminem, pozwolenie na pobyt tymczasowy w Kanadzie wygasa w dniu 30.06.1990. Jeżeli w paszporcie nie ma pieczątki lub ręcznie wpisanej adnotacji, owo pozwolenia wygasa po upłynięciu sześciu miesięcy od przekroczenia granic Kanady.
W sytuacji, gdy dana osoba otrzymała Visitor Record – dodatkowy dokument pozwalający na naukę lub prace w Kanadzie, data wygaśnięcia pozwolenia na pobyt w Kanadzie jest zawarta właśnie w nim.

Uwaga!  Dla osób, które potrzebują TRV – wizy na pobyt tymczasowy, aby przybyć do Kanady: Ubieganie się o zmianę warunków lub przedłużenie pobytu nie wpływa na TRV. Zadaniem wnioskodawcy jest zapewnienie, że TRV pozostanie ważne i umożliwi ponowny przyjazd do Kanady. Po opuszczeniu kraju, dana osoba powinna wystąpić i uzyskać TRV poza granicą Kanady poprzez aplikowanie do kanadyjskiego biura wizowego. Potrzebny jest do tego wniosek o wizę umożliwiającą pobyt czasowy – IMM5256).

- Tymczasowi rezydenci podróżujący bez  paszportu : w momencie, gdy dana osoba nie potrzebuje paszportu, aby przekroczyć granicę Kanady, pozwolenie na pobyt czasowy wygasa sześć miesięcy po dniu, w którym taka osoba przybyła do Kanady. Wyjątkiem jest sytuacja, w której imigrant posiada rekord odwiedzającego, pozwolenie na naukę lub pracę – wówczas data końca obowiązywania pozwolenia na pobyt tymczasowy jest określona bezpośrednio w którymś z wymienionych dokumentów.

3.3 Jakie informacje są wymagane, aby móc złożyć wniosek o przedłużenie statusu rezydenta tymczasowego?

- Informacja zwierająca powód, dla którego dana osoba chce przedłużyć swój powód;
- Dowód tożsamości;
- Dowód obecnego statusu kanadyjskiego;
- Dowód na to, w jaki sposób dana osoba ma zamiar się utrzymywać oraz w jaki sposób chce pokryć koszty transportu i procesu opuszczenia Kanady (przykładowo List Gwaranta, wyciąg z konta bankowego, na którym widnieje nazwa właściciela konta oraz jego numer, szczegóły dotyczące planów opuszczenia Kanady, w szczególności datę oraz godzinę planowanego wyjazdu oraz rodzaj wybranego środka transportu).

3.4 Czy można ubiegać się o przedłużenie pobytu czasowego więcej niż jeden raz?

O przedłużenie pozwolenia na pobyt tymczasowy można ubiegać się dowolną ilość razy, ale w każdym przypadku należy wypełnić nowy wniosek i uiścić stosowną opłatę. Należy również wykazać, że pobyt danej osoby w Kanadzie nadal przyjmuje cechy pobytu tymczasowego.

3.5 Czy można opuścić teren Kanady zanim zapadnie decyzja o wydaniu lub przedłużeniu pozwolenia na pracę?

Tak. Jednak, jeżeli dana osoba opuści Kanadę tymczasowo i nie posiada nowego dokumentu upoważniającego do ponownego przekroczenia granic tego kraju, konieczne będzie ponowne ubieganie się o pozwolenie (albo w miejscu przekroczenia granicy, jeśli dana osoba ma do tego prawo, lub w biurze wizowym) oraz dokonanie ponownych opłat z nim związanych.

3.6 Czy jest możliwość opuszczenia i ponownego przybycia do Kanady?

W celu powrotu do Kanady należy posiadać ważny paszport lub dokument uprawniający do podróży międzynarodowych. Należy także posiadać ważne pozwolenie na pracę lub naukę, jeżeli dana osoba wraca na studia, czy też do firmy pracodawcy w Kanadzie.
Jeśli dana osoba jest obywatelem kraju, który wymaga wiz na pobyt tymczasowy (TRV), ponowna podróż do Kanady będzie związana z posiadaniem obowiązującej wizy wjazdowej. Wyjątkiem są następujące:

- Powrót do Kanady ze Stanów Zjednoczonych lub St-Pierre i Miquelon;
- Powrót przed upłynięciem daty ważności wizy TRV lub pozwolenia na pracę i naukę w Kanadzie.

Posiadanie powyżej wspomnianych dokumentów jednak nie gwarantuje ponownego wjazdu do Kanady. Wszystkie osoby, przed otrzymaniem zezwolenia na powrót, muszą dodatkowo wykazać, że spełniają wszelkie wymogi wynikające z ustaw i rozporządzeń dotyczących emigracji oraz ochrony uchodźców.

Uwaga! Obywatele Stanów Zjednoczonych nie potrzebują paszportów ani dokumentów podróży aby wejść lub powrócić na teren Kanady. To samo dotyczy stałych rezydentów Stanów Zjednoczonych, z tą różnicą, że muszą oni przybywają lub powracają do Kanady jedynie z terenu USA lub St-Pierre i Miquelon. W każdym z opisanych przypadków, na granicy należy okazać dowód swojego statusu w Stanach Zjednoczonych (dowód obywatelstwa, ID lub Zielona Karta).


 4. Przywrócenie statusu

O przywrócenie statusu gościa, studenta lub pracownika, można się starać w ciągu 90 dni od końca jego ważności. Powodami są:
- Dana osoba pozostała w Kanadzie dłużej niż zakładał to okres pozwolenia (ale nie dłużej niż 90 dni); lub/i
- Dana osoba zmieniła miejsce pracy i pracodawcę lub rodzaj wykonywanej pracy przed uzyskaniem nowego pozwolenia na pracę; lub/i
- Dana osoba zmieniła typ studiów, przedsięwzięć naukowych, instytucję naukową, lokalizację studiów lub ich czasowy wymiar bez ubiegania się o zmianę wspomnianych elementów zamieszczonych w pozwoleniu na naukę, na terenie Kanady.

Osoby takie nadal mogą kwalifikować się do odnowienia swojego statusu, jednak w dalszym ciągu muszą one spełniać wymagania początkowe, uprawniające do pierwszorazowego uzyskania zezwoleń.

Istnieje możliwość ubiegania się o przywrócenie statusu tymczasowego rezydenta, pozwolenia na naukę i pracę oraz złożenia wniosku stosownego do sprawy. Nie ma jednak żadnej gwarancji, że wniosek taki zostanie zaakceptowany. Bardzo istotne jest, aby pamiętać, że w podaniu należy podać pełne i prawdziwe informacje o wszystkich okolicznościach i faktach, które doprowadziły do popełnienia przez daną osoba wykroczenia i złamania postanowień związanych z pozwoleniem na pobyt tymczasowy, pracę czy tez naukę w Kanadzie.

Jeżeli dana osoba pragnie uzyskać nowe pozwolenie na naukę lub pracę i przywrócenie statusu rezydenta tymczasowego, musi uiścić opłatę za nowe pozwolenie, a także za przywrócenie statusu.

Przywrócenie statusu dotyczy każdego członka rodziny, który go utracił.

Stosowni urzędnicy przeanalizują i ocenią złożony wniosek o przywrócenie statusu i, w przypadku, gdy zostanie on przyjęty i zaakceptowany, rozpatrzy także aplikacje dotyczące przyznawania nowego lub utraconego pozwolenia do pracy i nauki. W takiej sytuacji osoba składająca wniosek zostanie poinformowana o dalszych działaniach jakie powinna podjąć.

Uwaga! W opisywanym wyżej przypadku, dana osoba nie ma prawa do pracy ani nauki w Kanadzie, aż do momentu przywrócenia pozwolenia.


 5. Wypełnianie formularza podstawowego

Dokumenty, które osoba aplikująca musi złożyć będą wykorzystane do ustalenia, czy może ona uzyskać zezwolenie na pozostanie w Kanadzie i czy decyzja taka nie byłaby sprzeczna z ustawami. Aplikujący, w formularzu musi podać prawdziwe, dokładne informacje, które mogą zostać zweryfikowane przez stosowne organy rządowe. W momencie wykrycia fałszywych danych lub zatajenia prawdy, rozpatrywanie danego wniosku zostanie natychmiast przerwane, a aplikujący może zostać obarczony odpowiedzialnością za dokonanie przestępstwa (na mocy sekcji 127. Ustawy o Imigracji i Ochronie Uchodźców, dotyczącej świadomego składania fałszywych oświadczeń w pisemnej formie).

WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW, PRZEDŁUŻENIE POBYTU LUB ODNOWIENIE POZWOLENIA NA POZOSTANIE W KANADZIE JAKO REZYDENT TYMCZASOWY (IMM 5708).

5.1 Kto powinien uzupełnić powyższą aplikację?

Wspomniany formularz powinien być uzupełniony przez osobę, która ma zamiar ubiegać się o przedłużenie swojego czasowego pobytu w Kanadzie lub zmienić jego warunki, w tym także osoby ubiegające się o pierwsze zezwolenie na pobyt tymczasowy.

5.2 Uzupełnianie formularza

W celu prawidłowego uzupełnienia formularza, należy udzielić w nim odpowiedzi na wszystkie zawarte pytania, chyba że zaznaczono inaczej.

W pierwszej kolejności należy pobrać odpowiedni wniosek na komputer. Po jego zapisaniu i otwarciu w odpowiednim programie, trzeba przystąpić do jego uzupełnienia. Nie trzeba go kończyć od razu. Istnieje możliwość zapisu wprowadzonego stanu danych i jego późniejszego wczytania i dokończenia procesu wypełniania.

Uwaga! Wypełnienie elektronicznej wersji formularza jest znacznie łatwiejsze dla aplikującego i zmniejsza ryzyko popełnienia błędów, które później mogą spowolnić proces aplikowania.

W celu uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, należy zapoznać się i wykonać poniższe czynności:

PYTANIE 1. Wpisz swój unikatowy numer identyfikacyjny klienta (UCI).

Uwaga! UCI lub ID klienta można znaleźć na swoim zezwoleniu na pracę lub naukę w Kanadzie, w sekcji „Country of Citizenship” (Kraj obywatelstwa).

PYTANIE 2. Z zamieszczonej listy wybierz język (angielski lub francuski), w którym chcesz się posługiwać podczas przebiegania procedury.

PYTANIE 3. Zaznacz odpowiednie pole lub pola, aby wskazać w jakiej sprawie składasz wniosek:
- Przedłużenie statusu na pobyt czasowy;
- Staranie się o początkowe pozwolenie na pobyt tymczasowy w Kanadzie lub jego przedłużenie;
- Przywrócenie statusu osoby odwiedzającej.

Pytania o dane osobowe:
PYTANIE 1. Podaj pełne imię i nazwisko.

Należy wpisać swoje nazwisko (nazwiska) na jakie wydany jest paszport, dokument upoważniający do podróży lub inny dokument tożsamości. Zabrania się wpisywania inicjałów.

Uwaga!  Jeśli w wybranym dokumencie tożsamości nie widnieje informacja na temat nazwiska rodzinnego, w omawianym polu formularza należy wpisać wszystkie swoje nazwiska, a inne pola z nimi związane pozostawić należy bez wpisu.

Należy wprowadzić imię (pierwsze i drugie) na wzór strony z danymi osobowymi, obecnej w paszporcie lub innym akceptowanym dokumencie tożsamości. W tym miejscu również zabrania się stosowania inicjałów.

Uwaga! Jeśli w wybranym dokumencie tożsamości nie widnieje informacja na temat imienia/ imion, omawiane pole formularza należy pozostawić puste (zabrania się wpisywania „*”, „nie dotyczy” lub „NA”).

PYTANIE 2. Przydomki i pseudonimy.

Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli kiedykolwiek dana osoba posiadała i używała jakiejkolwiek innej nazwy. Obejmuje to imię nadane zaraz po urodzeniu, nazwisko panieńskie, pseudonim, itp.

Jeśli w tym miejscu zaznaczona zostanie opcja „Yes”, należy wpisać wszystkie nazwiska, jakie dotychczas były używane przez daną osobę. To samo dotyczy opcji imion.

PYTANIE 3. Wybierz z listy swoją płeć (kobieta, mężczyzna lub nieznana).

PYTANIE 4. Podaj datę swojego urodzenia.

Jeżeli pełna data urodzenia nie jest znana, należy użyć znaku „*” (gwiazdka) – wprowadzić go w nieznany element daty (dzień, miesiąc, rok).

PYTANIE 5. Wpisz miasto lub miejscowość urodzenia.

Z zamieszczonej listy należy wybrać kraj urodzenia.

PYTANIE 6. Wybierz z listy kraj obywatelstwa.

Być obywatelem kraju oznacza urodzić się na jego terenie (w większości przypadków) lub uzyskać status obywatela poprzez władze danego kraju. W przypadku posiadania podwójnego obywatelstwa, należy wybrać kraj, który wydał paszport, z którego dana osoba będzie korzystać podczas podróży.

PYTANIE 7. Wybrać z listy odpowiednią pozycję opisującą aktualny status imigracyjny w Kanadzie.

Dla osób posiadających aktualny status:
- gość;
- pracownik;
- student;
- osoba chroniona;
- uchodźca;
- inny (w tej sekcji należy wpisać jaki inny status dotyczy danej osoby).

Następnie należy podać daty (od – do) , w których wybrany status obowiązywał.

Dla osób nie posiadających aktualnego statusu:
- W wyborze statusu proszę zaznaczyć „Other” (inne);
- W polu „Other” (inne) proszę wpisać „Out of status, restoration” (brak statusu, przywrócenie);
- Proszę pozostawić pole dat (od – do) niewypełnione.

PYTANIE 8. Zaznacz opcję wyboru, aby potwierdzić, że mieszkałeś/aś w kraju/ krajach innych niż kraj obywatelstwa lub obecnego miejsca zamieszkania, przez więcej niż sześć miesięcy, w ciągu ostatnich pięciu lat.

W przypadku zaznaczenia pola „Yes”, z listy należy wybrać odpowiednie informacje.
- Nazwa kraju, w którym dana osoba mieszkała;
- Status imigracyjny dotyczący osoby w kraju, w którym przebywała przez minimum 6 miesięcy:
a) obywatel;
b) stały rezydent;
c) gość / turysta;
d) pracownik;
e) student;
f) inne (w tej sekcji należy wpisać jaki inny status dotyczy danej osoby);
g) osoba chroniona;
h) obcokrajowiec.
- Następnie należy podać daty (od – do) , w których dana osoba przebywała na terenie omawianego kraju.

PYTANIE 9. Najpierw wybierz aktualny stan cywilny.

- Małżeństwo unieważnione – małżeństwo, które prawnie uznane jest za nieważne. Stwierdzenie o nieważności może być także udokumentowane przez deklarację Kościoła Katolickiego, w której uznaje się, że związek małżeński nie ma mocy wiążącej.
- Związek partnerski (konkubinat) – oznacza, że dana osoba mieszka z partnerem w relacji typu cywilnego, niepotwierdzony zawarciem związku małżeńskiego,  przez okres minimum jednego roku.
- Rozwiedzony/a – oznacza, że dana osoba jest oficjalnie rozwiedziona, czyli w świetle prawa pozostaje poza związkiem małżeńskim.
- W separacji – oznacza, że dana osoba jest w związku małżeńskim, ale nie mieszka ze swoim współmałżonkiem.
- Żonaty/zamężna – oznacza, że dana osoba i jej współmałżonek zostali związani prawnie ze sobą. Małżeństwo musi być uznane w świetle prawa w kraju, w którym doszło do jego zawarcia oraz w Kanadzie.
- Single – oznacza, że dana osoba nie była nigdy żonata ani zamężna oraz nie jest w związku partnerskim (konkubinacie).
- Wdowiec/wdowa – oznacza, że dana osoba utraciła współmałżonka w wyniku jego śmierci i nie zawarła kolejnego związku małżeńskiego, ani nie jest w związku partnerskim (konkubinacie).

Następnie wpisz datę (rok, miesiąc i dzień) okresu małżeństwa lub wpisz datę wejścia w aktualny związek partnerski (konkubinat). Kolejno wpisz nazwisko lub nazwiska oraz imię lub imiona aktualnego partnera albo współmałżonka.

Uwaga! Jeśli dana osoba jest w związku partnerskim (konkubinacie), musi także wypełnić formularz the Statutory Declaration of Common-Law Union (IMM 5409) – deklarację statutową dotyczącą związków pozamałżeńskich, który należy dołączyć do głównego wniosku.

Następnie należy zaznaczyć opcję „Yes” lub „No”, aby wskazać czy współmałżonek lub partner jest obywatelem Kanady lub czy posiada on prawa stałego rezydenta Kanady.

PYTANIE 10. Zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby wskazać, czy kiedykolwiek wcześniej byłeś/aś w związku małżeńskim lub partnerskim (konkubinat). Zaznaczenie odpowiedzi „Yes” jest równoznaczne z koniecznością podania:
- nazwiska/ nazwisk;
- imienia/ imion;
- rodzaju związku: konkubinat lub małżeństwo;
- daty (od – do_, w których było się partnerem lub współmałżonkiem w poprzednim związku.

Pytania o język:

PYTANIE 1.1.a. Z załączonej listy wybierz ojczysty język, czyli język, który został poznany w domu, w dzieciństwie i który nadal jest dla ciebie zrozumiały.

Uwaga! Jeżeli język ten nie jest widoczny na liście, należy wybrać pozycję „other”.

PYTANIE 1.1.b. Jeżeli język ojczysty nie jest język angielski lub francuski, należy wybrać z listy, który z tych języków jest dla ciebie lepiej znany:
- obydwa;
- angielski;
- francuski;
- żaden z wymienionych.

PYTANIE 1.2. Z załączonej listy, wybierz język angielski, francuski lub obydwa jako język preferowanej komunikacji:
- angielski;
- francuski;
- obydwa;
- żaden z wymienionych.

PYTANIE 1.3. Zaznacz „Yes” lub „No”, aby wskazać, czy przeszedłeś/aś test prowadzony przez wskazaną agencję testowania poziomu biegłości i znajomości języka angielskiego lub francuskiego.

Pytania dotyczące paszportu:

PYTANIE 1. Wpisz numer swojego paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do podróży. Upewnij się, że nie ma zbędnych przerw między każdą cyfrą lub literą w sekwencji numeru.

PYTANIE 2. Z zamieszczonej listy wybierz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument uprawniający do podróży.

PYTANIE 3. Wprowadź datę wydania paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do podróży.

PYTANIE 4. Wprowadź datę końca ważności paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do podróży.

Pytania dotyczące informacji kontaktowych:

PYTANIE 1. Wskaż aktualny adres korespondencyjny (w przypadku, gdy preferujesz komunikację tradycyjnym systemem pocztowym). Wymagane informacje:

- Post Office Box (P.O. Box) Skrytka Pocztowa – jeśli dotyczy. Jeśli nie dotyczy należy wprowadzić numer budynku;
- Numer apartamentu lub jednostki (jeśli dotyczy);
- Numer domu/budynku  – jeśli dotyczy. Musi być wprowadzona, jeśli dana osoba nie posiada skrytki pocztowej;
- Nazwa ulicy – jeśli dotyczy;
- Miejscowość;
- Województwo/ Prowincja/ Stan/ …;
- Kod pocztowy.

Uwaga! Cała korespondencja związana ze sprawą zostanie przekazana na wskazany powyżej adres, chyba że w aplikacji podany zostanie adres e-mail.

Jeżeli dana osoba pragnie mieć przedstawiciela, który będzie mógł prowadzić sprawę w jej imieniu, należy podać jej adres e-mail oraz adres korespondencyjny w powyższej sekcji oraz w formularzu dotyczącym „Use of Representative” – Wykorzystanie opcji reprezentanta (IMM 5476).

PYTANIE 2. Zaznacz odpowiednią opcję, aby wskazać, czy adres zamieszkania (miejsce zamieszkania) jest takie samo jak adres do korespondencji. Jeżeli zaznaczono opcję „No”, należy wpisać następujące dane:

- Numer apartamentu lub jednostki (jeśli dotyczy);
- Numer domu/budynku  – jeśli dotyczy. Musi być wprowadzona, jeśli dana osoba nie posiada skrytki pocztowej;
- Nazwa ulicy – jeśli dotyczy;
- Miejscowość;
- Kraj;
- Województwo/ Prowincja/ Stan/ …;
- Kod pocztowy.

PYTANIE 3. Zaznacz odpowiednią opcję, aby wskazać, czy posiadany numer telefonu pochodzi z Kanady, Stanów Zjednoczonych (USA), czy z innego kraju. Z zamieszczonej listy należy wybrać rodzaj telefonii:

- Stacjonarny (domowy);
- Komórkowy (mobile);
- Firmowy (praca).

Kolejno należy wprowadzić swój numer telefonu, włączając w niego numer kierunkowy do kraju oraz numer regionalny, jeśli obowiązuje. W przypadku posiadania numeru wewnętrznego, należy wprowadzić go po numerze właściwym w pozycji „Ext.”.

PYTANIE 4. Zaznacz odpowiednią opcję, aby wskazać, czy dodatkowy numer telefonu danej osoby pochodzi z Kanady, Stanów Zjednoczonych (USA), czy z innego kraju. Z zamieszczonej listy należy wybrać rodzaj telefonii:

- Stacjonarny (domowy);
- Komórkowy (mobile);
- Firmowy (praca).

Kolejno należy wprowadzić swój numer telefonu, włączając w niego numer kierunkowy do kraju oraz numer regionalny, jeśli obowiązuje. W przypadku posiadania numeru wewnętrznego, należy wprowadzić go po numerze właściwym w pozycji „Ext.”.

PYTANIE 5. Zaznacz odpowiednie pole, aby wskazać, czy posiadany numer faksu pochodzi z Kanady, Stanów Zjednoczonych (USA), czy z innego kraju.
Jeżeli informacja dotyczy danej osoby, należy wpisać numer faksu wraz z numerem kierunkowym kraju i regionu.

PYTANIE 6. Jeżeli dotyczy, należy wprowadzić swój adres e-mailowy, przy użyciu formatu bazującego na zamieszczonym przykładzie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga! Wskazując własny adres e-mailowy, dana osoba jednocześnie upoważnia stosowne organy do przekazywania na niego korespondencji związanej ze sprawą.

Pytania związane z przybyciem do Kanady:

PYTANIE 1. Podaj datę i miejsce, w którym po raz pierwszy przekroczyłeś/aś granicę Kanady.

PYTANIE 2. Wskaż cel pierwotnej wizyty:
- biznes;
- turystyka;
- nauka;
- praca;
- inne (należy podać szczegóły, wskazać jaki był konkretny cel, np.: wizyta lekarska, tranzyt,…).

PYTANIE 3. Podaj datę i miejsce ponownego przekroczenia granicy Kanady.

PYTANIE 4. Podaj numer dokumentu, na którego bazie najczęściej przekraczałeś/aś granicę Kanady (zezwolenie na pracę/naukę, Visitor Record,…).

Pytania na temat szczegółów wizyty w Kanadzie:

PYTANIE 1. Z załączonej listy wybierz powód, dla którego chcesz przedłużyć pozwolenie na pobyt na terenie Kanady:
- biznes;
- turystyka;
- krótkoterminowa nauka;
- powrót na studia/ do szkoły;
- powrót do pracy;
- Super Visa – rodzice lub dziadkowie;
- rodzinna wizyta;
- inne (należy podać szczegóły, wskazać jaki był konkretny cel, np.: wizyta lekarska, tranzyt,…).

PYTANIE 2. Wskaż jak długo planujesz pozostać w Kanadzie po przedłużeniu swojego pozwolenia (daty od – do).

PYTANIE 3. Wskaż jaką pulę środków pieniężnych masz dostępną do przeznaczenia na wspomniany czas pobytu.

PYTANIE 4. Wprowadź następujące informacje dotyczące osoby lub osób oraz instytucji, w tym szkół i uniwersytetów, które zamierzasz odwiedzić podczas przedłużonego pobytu.

Należy wprowadzić następujące informacje:
- nazwa (osoby lub instytucji);
- relacja wiążąca z wyżej wspomnianą osobą lub instytucją (znajomy/ rodzina/ współpracownik/ itp.);
- kanadyjski adres wyżej wspomnianej osoby lub instytucji (numer domu, ulica, miasto, kod pocztowy).

Dział poświęcony edukacji:

PYTANIE 1. Zaznacz właściwe pole wyboru („Yes” lub „No”) , aby określić czy posiadasz wykształcenie policealne (w tym ukończenie uniwersytetu, szkoły wyższej lub kursów i szkół zawodowych). Poniżej zademonstrowane są przykłady edukacji policealnej:

- Praktyki i szkolenia – ukończenie szkolenia z określonej branży, takiej jak automechanika, stolarstwo;
- Pozauniwersyteckie certyfikaty i dyplomy – szkolenia zawodowe, wymagające formalnego wykształcenia jednak niekoniecznie dostarczanego na poziomie uniwersyteckim (przykładowo: technik dentystyczny, technik inżynier);
- Licencjat – pośredni stopień naukowy przyznawany przez uczelnię wyższą osobom, które ukończyły licencjacki program nauczania. Przykładowo: licencjat sztuki, nauki, edukacji.
- Magister – wyższy stopień naukowy przyznawany absolwentom przez uczelnie wyższe. Aby go zdobyć, należy ukończyć studia pierwszego stopnia, zapewniające stopień licencjacki.
- Doktor (PhD) – najwyższy stopień uniwersytecki, zwykle oparty o co najmniej trzy lata studiów podyplomowych oraz na pracy naukowej. Należy mieć ukończone zarówno studia licencjackie jak i magisterskie, aby móc zdobyć tytuł doktora.

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Yes”, należy wprowadzić informacje na temat swojego najwyższego stopnia naukowego/ osiągnięcia naukowego:

- daty, w których odbywała się nauka (od – do);
- dziedzina nauki, której dotyczyła edukacja (mechanika, nauki społeczne, medycyna, itp.);
- nazwa jednostki szkolącej;
- miasto;
- kraj, w którym odbywała się nauka;
- województwo/ prowincja/ stan,…

Dział poświęcony historii zatrudnienia:

Należy wprowadzić informacje na temat własnego zatrudnienia w ciągu ostatnich 10 lat. Jeśli osoba aplikująca jest na emeryturze, należy wpisać historię pracy z ostatnich 10 lat pracy.

PYTANIE 1. Aktualna aktywność zawodowa. Należy podać szczegóły dotyczące bieżącej działalności/ wykonywanego zawodu:
- daty (rok i miesiąc), podczas której dana osoba pracuje/ pracowała na obecnym stanowisku lub ostatnim;
- krótki opis zajmowanej pozycji i swoich obowiązków. Jeżeli dana osoba w obecnej chwili nie pracuje, w tym miejscu powinna wprowadzić obecny status, np.: emerytura, brak pracy, szkoła, itp…
- nazwa firmy, pracodawcy lub zakładu, w którym dana osoba pracuje;
- miasto, w którym znajduje się miejsce zatrudnienia;
- kraj, w którym znajduje się miejsce zatrudnienia;
- województwo, region, stan ,… w którym znajduje się miejsce zatrudnienia – jeśli dotyczy.

PYTANIE 2. Poprzednia aktywność zawodowa. Należy podać szczegóły dotyczące pracy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jeśli osoba aplikująca jest na emeryturze, należy wpisać historię pracy z ostatnich 10 lat pracy.

Uwaga! Jeżeli osoba wypełniająca formularz potrzebuje więcej miejsca na wprowadzenie wszystkich wymaganych danych, niż jest to zapewnione we wniosku, należy wydrukować dodatkową stronę formularza, wypełnić tę część i dołączyć ją do całości aplikacji.

Informacje ogólne:

PYTANIE 1. Zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby określić:

- czy ty lub którykolwiek członek twojej rodziny w historii chorobowej ma przebycie gruźlicy lub był w bliskim kontakcie z osobą chorą na gruźlicę w ciągu ostatnich dwóch lat?
- czy masz zdiagnozowaną jakąkolwiek chorobę na tle psychicznym lub fizycznym, które wymagają opieki ze strony służb zdrowia (nie wlicza się lekarstw, które będą brane podczas pobytu w Kanadzie)?

Jeśli dana osoba zaznaczyła odpowiedź „Yes” przy którymkolwiek z powyższych pytań, powinna podać szczegóły dotyczące członka rodziny (jeśli dotyczy).

Uwaga! Należy pamiętać, aby odnieść się do definicji członka rodziny, zawartej w tym przewodniku. 

PYTANIE 2. Zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby określić, czy kiedykolwiek:

- dana osoba pozostawała w kraju pomimo końca ważności statusu lub uczęszczała do szkoły bez zezwolenia, czy też pracowała bez zezwolenia w Kanadzie?
- danej osobie odmówiono przepuszczenia przez granicę, wydania wizy, czy też jakiegokolwiek pozwolenia w Kanadzie lub innym kraju?
Jeśli dana osoba zaznaczyła odpowiedź „Yes” przy którymkolwiek z powyższych pytań, powinna podać szczegóły.

PYTANIE 3. Zaznacz odpowiednie pole wyboru, aby określić, czy kiedykolwiek:
- dana osoba popełniła;
- została aresztowana; lub
- została skazana za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w jakimkolwiek kraju?

Jeśli dana osoba zaznaczyła odpowiedź „Yes” przy którymkolwiek z powyższych pytań, powinna podać szczegóły.

PYTANIE 4. Zaznacz odpowiednią opcję, aby wykazać, czy kiedykolwiek służyłeś/aś w wojsku, milicji, jednostkach obrony cywilnej lub organizacjach ochrony lub policji (w tym także nieobowiązkowej krajowej służbie, rezerwie i dobrowolnych jednostkach).
Jeśli dana osoba zaznaczyła odpowiedź „Yes”, należy podać daty oraz miejca (kraj), w których służba miała miejsce.

PYTANIE 5. Zaznacz odpowiedź „Yes” lub „No”, aby wskazać, czy kiedykolwiek byłeś/aś członkiem jakiejkolwiek partii politycznej lub innej grupy, czy też organizacji zajmującej się popieraniem rozwiązań szerzących przemoc jako środek do osiągnięcia celu politycznego, religijnego lub innego lub też czy kiedykolwiek byłeś/aś związany/a z grupą przejawiającą działalność przestępczą?

PYTANIE 6. Zaznacz odpowiedź „Yes” lub „No”, aby wskazać, czy kiedykolwiek byłeś/aś świadkiem lub uczestnikiem złego traktowania więźniów lub cywili, grabieży i bezczeszczenia budynków sakralnych?

Zakończenie uzupełniania formularza:

W momencie, gdy osoba uzupełniająca formularz ukończy wypełnianie wszystkich wymaganych pól, powinna kliknąć przycisk „Validate” (Sprawdź poprawność), który znajduje się na górze lub na dole formularza. Akcja ta wygeneruje stronę z kodem kreskowym (jak w przykładzie poniżej).

barcodelastpage
Jeżeli formularz jest kompletnie uzupełniony na komputerze i następnie wydrukowany, należy umieścić wspomnianą stronę z kodem kreskowym na wierzchu całego pliku stron. Dotyczy to każdego formularza wchodzącego w skład całej aplikacji.

Uwaga! Strona z kodem kreskowym nie będzie dostępna kiedy osoba aplikująca uzupełni formularz odręcznie.

Ponadto, jeżeli osoba aplikująca ma ukończone 18 lat życia, musi na końcu formularza złożyć swój podpis oraz datę wypełnienia wniosku.

W przypadku, gdy osoba aplikująca nie ma ukończonych 18 lat życia, podpis ten musi zostać złożony przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna.

Uwaga! Podpisując wniosek, dana osoba stwierdza, że w pełni rozumie zadawane w nim pytania, a odpowiedzi których udziela, są zgodne z prawdziwym stanem rzeczy. Jeżeli podpis i data nie zostaną złożone przed wysłaniem aplikacji, urząd, do którego jest ona adresowana niezwłocznie zwróci go do nadawcy.


 6. Uzupełnianie formularza dodatkowego

Tak samo jak w przypadku formularza podstawowego, aplikujący musi podać prawdziwe informacje na temat, którego dotyczy formularz. Dane mogą zostać zweryfikowane przez stosowne organy rządowe, a wykrycie nieprawdy lub jej zatajenia, prowadzi do natychmiastowego przerwania rozpatrywania danej aplikacji, a sam aplikujący może zostać obarczony odpowiedzialnością za dokonanie przestępstwa (na mocy sekcji 127. Ustawy o Imigracji i Ochronie Uchodźców, dotyczącej świadomego składania fałszywych oświadczeń w pisemnej formie).

WNIOSEK „USE OF REPRESENTATIVE” – WYKORZYSTANIE OPCJI REPREZENTANTA (IMM 5476).

6.1 Kto może użyć tego formularza?

Wypełnij formularz tylko wtedy, gdy:
- korzystałeś z pomocy reprezentanta podczas przygotowania wniosku lub jego złożenia;
- wyznaczasz swojego reprezentanta;
- anulujesz wskazanie swojego reprezentanta.

W sytuacji, gdy dana osoba posiada dzieci na utrzymaniu, będące w wieku 18 lat lub więcej, powinny one uzupełnić swoje własne wnioski dotyczące reprezentanta, jeżeli również miał z nimi związek.

Współmałżonek lub pełnoprawny partner nie musi uzupełniać oddzielnego wniosku, ale powinien złożyć swój podpis w punkcie 10 formularza.

6.2 Kim jest reprezentant?

Reprezentant (przedstawiciel) jest osobą, która udzieliła porad, konsultacji lub przedstawiła pewne wspomagające informacje w trakcie procesu aplikacji imigracyjnej lub postępowania imigracyjnego. W sytuacji, gdy ktoś pomagał danej osobie w złożeniu aplikacji, automatycznie stał się reprezentantem tej właśnie osoby.

Przedstawiciel jest także osobą, która ma pozwolenie na prowadzenie działalności na rzecz Obywatelstwa i Imigracji Kanady (CIC) oraz Agencji Służb Granicznych Kanady (CBSA).

Co wynika z wyznaczenia swojego przedstawiciela?
- w momencie wyznaczenia przedstawiciela, równocześnie dana osoba zezwala na dzielenie się informacjami związanymi ze sprawą z CIC oraz CBSA poprzez wybraną osobę;
- aplikacja nie zyska szczególnej uwagi, jak również nie zostanie rozpatrzona w szybszym tempie przez wskazanie swojego przedstawiciela;
- przedstawiciel nie będzie miał również wpływu na wynik rozpatrzenia aplikacji;
- przedstawiciel jest upoważniony jedynie do reprezentowania danej osoby w sprawach imigracyjnych, związanych z aplikacją;
- każdej aplikacji przysługuje tylko jeden reprezentant, a więc dana osoba nie może posiadać ich więcej;
- posiadanie reprezentanta nie jest koniecznością i nie ma odzwierciedlenia w efekcie postępowania aplikacyjnego.

Uwaga! W przypadku zmiany reprezentanta lub jego wycofania, należy niezwłocznie poinformować o tym stosowne organy zajmujące się przetwarzaniem wniosków.

6.3 Rodzaje przedstawicieli

Rolę przedstawiciela może objąć ktoś z rodziny, przyjaciół i grup non-profit, często pomagających wnioskodawcom, potrzebującym wsparcia i doradztwa w sprawach imigracyjnych. Dana osoba może wyznaczyć reprezentanta, który nie będzie pobierał opłat, ani żadnych innych wynagrodzeń za świadczenie swoich usług i reprezentowanie wnioskodawcy przed CIC i CBSA.

Dwa typy przedstawicieli:
1) Wśród niepłatnych przedstawicieli mogą się znaleźć:
- przyjaciele oraz członkowie rodziny, który nie będą pobierać opłat, ani czerpać jakichkolwiek korzyści z oferowanej pomocy;
- organizacje, które działają bez pobierania opłat oraz czerpania innych korzyści i wynagrodzeń za świadczone doradztwo imigracyjne lub pomoc (organizacje pozarządowe, religijne);
- konsultanci, prawnicy oraz notariusze Quebec, a także studenci prawa pod ich nadzorem, którzy nie będą pobierać opłat lub czerpać innych korzyści z reprezentowania danej osoby.

2) Płatni przedstawiciele:
- płatni przedstawiciele pobierają wynagrodzenie za świadczone usługi lub otrzymują inną formę zapłaty w zamian za doradztwo i reprezentację, którą oferują.  W przypadku, gdy dana osoba chce wybrać taki typ przedstawiciela, musi upewnić się, że zostanie on zatwierdzony przez CIC.

Uwaga! Jeżeli przedstawiciel imigranta jest płatnym reprezentantem, a jego honorarium jest wypłacane przez inną osobę niż wnioskodawca, nadal jest on uważany za płatnego przedstawiciela.

Ważne jest, aby wiedzieć, że każdy, kto reprezentuje lub doradza i pomaga za zapłatą lub oferuje takie usługi w związku z postępowaniem imigracyjnym, jednocześnie nie posiadając autoryzacji na swoje działanie oraz nie posiadając szczegółowej umowy lub porozumienia z rządem Kanady, uprawniającego go do wspomnianej pracy, dopuszcza się łamania prawa.

Upoważnionymi przedstawicielami są:
- konsultanci imigracyjni, będący aktywnymi członkami ICCRC – Immigration Consultants of Canada Regulatory Council;
- prawnicy lub praktykanci adwokaccy, będący aktywnymi członkami społeczności prawniczej Kanady lub konkretnej prowincji, a także studenci prawa, działający pod nadzorem prawników;
- notariusze, będący członkami Chambre des Notaires du Quebec oraz studenci prawa pod ich nadzorem.

W przypadku, gdy dana osoba wyznaczy swojego płatnego reprezentanta, który nie jest członkiem żadnego z powyższych organów, jego aplikacja zostanie zwrócona na adres nadawcy. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przedstawicieli imigracyjnych, należy zapoznać się z treścią strony internetowej: http://www.cic.gc.ca/english/information/representative/index.asp

6.4 Ogólne informacje na temat formularza „Use Of Representative”

Należy wybrać jedno, odpowiednie pole, aby wskazać, czy formularz ma za zadanie powołać przedstawiciela, czy go odwołać. W sytuacji, gdy dana osoba odwołuje jednego reprezentanta, jednocześnie powołując nowego, należy zaznaczyć obydwie opcje.

Sekcja A – Informacje o zgłaszającym:

PYTANIE 1. Wprowadź swoje nazwisko (nazwiska) oraz imię (imiona).

PYTANIE 2. Podaj datę swojego urodzenia.

PYTANIE 3. Jeżeli już złożyłeś/aś swoją aplikację, napisz:

- do którego urzędu została przekazana;
- lokalizację urzędu;
- rodzaj aplikacji, którą wysyłasz.

PYTANIE 4. Wprowadź swój identyfikator Citizenship and Immigration Canada Identification (CIC ID) lub unikalny identyfikator klienta (UCI), jeżeli jest znany.

Sekcja B – Wskazanie reprezentanta:

PYTANIE 5. Wprowadź pełne nazwisko (nazwiska) oraz imię (imiona) wybranego przedstawiciela.

Jeżeli jest on członkiem Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC), społeczności prawniczej lub Chambre des Notaires du Quebec, wprowadź jego lub jej nazwę dokładnie w takiej formie, jaka widnieje w liście członków organizacji, do której przynależy.

PYTANIE 6. Zaznacz właściwą opcję, aby wskazać, czy wybrany przedstawiciel jest osobą pobierającą opłatę za swoje usługi, czy działającą w sposób bez-dochodowy.
Jeżeli reprezentant jest płatny, wprowadź jego numer członkowski ID, nadany przez organizację, do której/ których przynależy:

- ICCRC – the Immigration Consultants od Canada Regulatory Counclil; lub
- społeczność prawnicza Kanady lub prowincji/ region, lub
- Chambre des Notaires du Quebec.

PYTANIE 7. Wprowadź dane kontaktowe swojego przedstawiciela.

Uwaga! Poprzez wskazanie adresu e-mailowego przedstawiciela, upoważnia się CIC do przesyłania wszelkich informacji związanych ze sprawą na tą konkretną skrzynkę elektronicznej poczty.

PYTANIE 8. W celu zaakceptowania przez wybranego reprezentanta, przydzielenia mu obowiązku prowadzenia sprawy za aplikanta, przedstawiciel musi:

- podpisać wniosek;
- opatrzyć wniosek datą;
- dołączyć do wniosku Party ID (jeżeli jest znane).

Sekcja C – Odwołanie reprezentanta:

PYTANIE 9. Należy uzupełnić tą sekcję jedynie w przypadku, gdy aplikant pragnie wycofać wyznaczonego wcześniej przedstawiciela. W udostępnionym miejscu należy wprowadzić imię i nazwisko reprezentanta.

Sekcja D – Twoja deklaracja:

PYTANIE 10. Podpisując niniejszy wniosek, dana osoba upoważnia CIC do przetworzenia aplikacji w imieniu aplikanta oraz dzieci poniżej 18 roku życia, będących na utrzymaniu wnioskodawcy.

Jeżeli współmałżonek lub pełnoprawny partner jest również załączony w niniejszym wniosku, musi on/ona podpisać się w przeznaczonym do tego miejscu.

6.5 Udostępnianie informacji dotyczących aplikacji osobom trzecim

W celu autoryzowania CIC do przekazywania informacji związanych z procesem imigracyjnym, osobom trzecim (komuś poza wyznaczonym reprezentantem), należy uzupełnić formularz „Authority to Release Personal Information do a Designated Individual (IMM 5475) – Upoważnienie do udostępniania informacji wskazanej osobie. Formularz dostępny jest online pod linkiem http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/imm5475e.pdf, lub w ambasadach kanadyjskich oraz konsulatach. Wyznaczone na tej zasadzie osoby będą miały wgląd na status aplikacji oraz do informacji zawartych w aktach sprawy, jednak nie będą miały prawa do działania w imieniu osoby aplikującej.


 7. Dokonywanie wymaganych opłat

Aby wniosek został przyjęty przez stosowny organ, aplikujący musi uiścić opłatę manipulacyjną za każdą usługę, której dana osoba wymaga. Opłaty mają być uregulowana do czasu złożenia wniosku.

W sytuacji, gdy wnioskodawca ubiega się o więcej niż jedną sprawę w jednej aplikacji, należy dodać opłaty za poszczególne usługi i uiścić ich sumę w stosownym czasie.

Dana osoba może złożyć wniosek dotyczący każdej z poniższych lub wybranych usług:
- przedłużenie statusu rezydenta tymczasowego;
- przywrócenie statusu rezydenta tymczasowego (z powodu utraty statusu gościa, studenta lub pracownika);

Uwaga! Nie ma konieczności składania oddzielnego wniosku o przedłużenie statusu rezydenta tymczasowego, podczas gdy dana osoba stara się o pozwolenie do pracy lub nauki. Organ rozpatrujący sprawę automatycznie wyda wszystkie niezbędne dokumenty na podstawie jednej aplikacji.

Należy posłużyć się poniższą tabelą, aby z łatwością obliczyć wysokość własnych opłat za wybrane usługi:

Przed dokonaniem opłat należy się upewnić, czy dana osoba ma prawo do składania wniosku oraz czy informacje wprowadzone do formularza są pełne, poprawne i zgodne z prawdą.

Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi, niezależnie od ostatecznej decyzji Centrum Przetwarzania Spraw. Przykładowo, jeżeli pobyt czasowy danej osoby wygasł, a złożyła ona niepoprawny wniosek o przedłużenie statusu rezydenta tymczasowego, zamiast wniosku o przywrócenie, nie zostaną jej zwrócone pieniądze z tytułu tej pomyłki, a jedynie zostanie wygenerowana prośba o uiszczenie kolejnej opłaty, dotyczącej właśnie przywrócenia.

7.1 Wpłacanie należności

W celu uiszczenia wymaganych opłat można posłużyć się płatnościami internetowymi lub instytucją finansową (bank, poczta, itp…).

a)    Wpłata internetowa. Można jej dokonać posiadając:
•    Kartę kredytową;
•    Komputer oraz drukarkę;
•    Ważny adres e-mail.

Należy kierować się poniższymi instrukcjami:
- należy przejść na stronę internetową CIC: http://www.cic.gc.ca/english/index.asp ;
- następnie należy wybrać opcję „Pay your fees”:  http://www.cic.gc.ca/english/information/fees/index.asp ;
- na koniec wybrać opcję zapłaty za pośrednictwem Internetu „Pay my fees online”: https://eservices.cic.gc.ca/epay/welcome.do?lang=en .

Po dokonaniu wpłaty należy:
- wydrukować oficjalne potwierdzenie jej dokonania;
- wypełnić ręcznie sekcję „Payer Information” (informacje o płatniku);
- załączyć kopię potwierdzenia do wypełnionego wniosku.

b)    Wnoszenie opłat za pośrednictwem instytucji finansowej. Opłaty mogą być także regulowane w odpowiednich placówkach w Kanadzie, wydających potwierdzenia, które są wysyłane do Centrum Przetwarzania Spraw. Żadna inna forma płatności nie jest dopuszczalna. Płatności można dokonać w większości instytucji finansowych zlokalizowanych na terenie Kanady.

Aby dokonać powyższej płatności, należy wykonać następujące kroki:
- należy uzupełnić formularz paragonu (IMM 5401) dla siebie i dla innych członków rodziny, jeśli oni również są wnioskodawcami. W celu dokonania płatności należy posłużyć się oryginałem paragonu, kopia nie jest akceptowana. Formularz rachunku dostępny jest poprzez stronę: LINK  ;
- następnie należy wprowadzić „Total” w dolnej części rachunku. Nie należy wypełniać dwóch górnych części dokumentu – zostaną one uzupełnione przez pracownika instytucji finansowej;
- konieczne jest uzupełnienie sekcji dotyczącej informacji o płatniku – „Payer Information”, znajdującej się na odwrocie paragonu;
- uzupełniony dokument trzeba przynieść do instytucji finansowej. Nie można dokonywać płatności za pomocą automatów bankowych;
- dana instytucja finansowa poinformuje jakie formy płatności są akceptowane;
- w trakcie obsługi przez pracownika instytucji finansowej, płatność zostanie zaakceptowana, a na rachunku pojawi się pieczęć i uzupełnione zostaną puste do tej pory części. Wnioskodawca otrzyma górną część rachunku jako formę dowodu dokonania wpłaty. Przed opuszczeniem miejsca wpłaty, należy upewnić się, czy instytucja uzupełniła puste pola i wstawiła swoją pieczęć na dokumencie.

W przypadku, gdy w najbliższej okolicy nie znajduje się żadna specjalna instytucja finansowa realizująca wpłaty, wnioskodawca może udać się na pocztę. Aby jednak poprawnie dokonać płatności w takim wypadku, należy zadzwonić do Call Centre, aby uzyskać szczegółowe wskazówki.

Uwaga! Będąc w instytucji finansowej, nie należy przedstawiać jej pracownikom swojego wniosku, a jedynie paragon.

Po dokonaniu wpłaty należy zachować górną część dowodu wpłaty dla siebie, a środkową jego część załączyć do aplikacji i wysłać wszystko razem do Centrum Przetwarzania Spraw.

7.2 Nieprawidłowa wpłata

Nieprawidłowe dokonanie wpłaty może mieć wpływ na czas rozpatrzenia wniosku, opóźniając cały proces.

- Problem z płatnością – brak opłaty: CIC zwróci złożony wniosek do nadawcy;
Uwaga! Proces przetwarzania aplikacji rozpocznie się tylko wtedy, gdy wnioskodawca ponownie wyśle wniosek wraz z dowodem wpłaty.
- Problem z płatnością – niewystarczająca wpłata: CIC zwróci złożony wniosek wraz z informacją określającą ile należy zapłacić;
Uwaga! Proces przetwarzania aplikacji rozpocznie się dopiero wtedy, gdy wnioskodawca ponownie wyśle wniosek oraz dokona poprawy płatności.
- Problem z płatnością – nadpłata: CIC rozpocznie przetwarzanie aplikacji oraz wyśle do wnioskodawcy wartość nadpłaty.

Uwaga! Nie trzeba występować o zwrot pieniędzy od CIC, dojdzie do tego w sposób automatyczny.

7.3 Zwroty

Aby otrzymać zwrot kosztów, należy wysłać pisemny wniosek dotyczący wycofania złożonej aplikacji do Centrum Przetwarzania Spraw CPC-Vegreville, 6212-55th Avenue, Vegreville, Alberta, T9C 1W5.

Opłata manipulacyjna podlega zwrotowy tylko wtedy, gdy wspomniany wniosek zostanie dostarczony do organu przetwarzającego sprawę, jeszcze przed rozpoczęciem weryfikowania złożonej wcześniej aplikacji. W momencie, gdy przetwarzanie aplikacji się rozpocznie, opłata manipulacyjna nie zostanie zwrócona.

Pieniądze zostają zwracane do osoby wskazanej w sekcji „Payer Information” (Informacje o płatniku). Jeżeli na rachunku nie widnieje żadne imię i nazwisko, kwota zostaje przesłana bezpośrednio do wnioskodawcy.


 8. Przesyłanie aplikacji 

8.1 Instrukcje pocztowe

Należy umieścić wypełnione formularze wraz z innymi wymaganymi dokumentami oraz dowodem wpłaty w kopercie o rozmiarach 23cm x 30,5cm (9” x 12”).

Uwaga! Jeżeli cała rodzina aplikuje, należy wysłać wszystkie wnioski na adres Centrum Przetwarzania Spraw w Vegreville, który ma zastosowanie do pierwotnego wnioskodawcy.

Zaadresuj kopertę w następujący sposób:
    CPC-Vegreville
    Visitor and Temporary Resident Permit
    6212 – 55th Avenue, Unit 303
    Vegreville AB
    T9C 1W1

Jeżeli jesteś rodzicem lub dziadkiem, ubiegającym się o „Authorized Period of Extended Stay” (Autoryzowany Okres Przedłużonego Pobytu), adres na kopercie powinien wyglądać jak poniżej:

    CPC-Vegreville
    Parents and Grandparents - Extended Stay
    6212 – 55th Avenue, Unit 444
    Vegreville AB
    T9C 1W1

Następnie należy wpisać swoje imię, nazwisko oraz adres w lewym górnym rogu koperty.
Na poczcie przesyłka powinna zostać zważona, aby mieć pewność, że do jej wysyłki użyto prawidłowego znaczka. Jeśli wszystko się zgadza, należy wysłać dokumenty.

8.2 Przesyłanie formularza zgłoszeniowego

Składając aplikację, w celu upewnienia się, że wszystkie dane są zakodowane, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu dokumentów strony z kodem kreskowym, którego ilustracja była w poprzednich częściach przewodnika prezentowana.
Uwaga! Strona z kodem kreskowym jest dostępna jedynie dla osób, które dokonały rejestracji w sposób elektroniczny, przy użyciu komputera.

9. Co dalej?

Jeżeli w trakcie przetwarzania aplikacji dojdzie do sytuacji, w której wnioskodawca będzie musiał podjąć jakieś dalsze działania, CIC poinformuje go o tym pisemnie, wysyłając stosowny list tradycyjną pocztą lub/i pocztą elektroniczną.

9.1 Przedłużenie statusu

Jeżeli przedłużenie statusu gościa lub tymczasowego rezydenta Kanady zostanie zapewnione, odpowiedni dokument imigracyjny udzielający wspomnianego pozwolenia zostanie wysłany listownie na wskazany przez wnioskodawcę adres.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie odrzucony, dana osoba ma prawo pozostania na terenie Kanady jedynie do dnia, w którym jego status tymczasowego rezydenta i pozwolenie na pobyt na terenie Kanady wygasa.

9.2 Przywrócenie statusu

Jeśli dana osoba starała się o  przywrócenie utraconego statusu lub pozwolenia na pracę, czy też naukę, po rozpatrzeniu jej wniosku, otrzyma ona stosowne pismo informujące o decyzji i dalszych krokach postępowania.

W sytuacji, gdy aplikacja zostaje przekazana do lokalnego biura, wnioskodawca zostaje o tym niezwłocznie poinformowany.

Uwaga! Jeżeli osoba aplikująca zmieni miejsce zamieszkania podczas procesu przetwarzania jej aplikacji, musi ona jak najszybciej powiadomić Centrum Przetwarzania Spraw o zaistniałej sytuacji oraz dostarczyć nowy adres. Możliwe jest to przez kontakt z Call Centre. To samo dotyczy zmiany numeru telefonu, numeru faksu, a także innych informacji wprowadzonych do wniosku, a które uległy zmianie podczas jego przetwarzania (np. szkoła, do której chce się uczęszczać, zmiana miejsca pracy, itp….).

10. Tabela Dochodów

Dane prezentowane w poniższej tabeli obowiązują od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Dziecko lub wnuk, będący obywatelem lub stałym rezydentem Kanady, może użyć następującej skali dochodów w celu oceny własnej zdolności i określenia, czy spełnia wymogi Low Income Cut-Off (LICO).

Ilość członków rodziny Wymagane minimum dochodowe
1 osoba (wnuk lub dziecko aplikującego) 23,861 $
2 osoby 29,706 $
3 osoby 36,520 $
4 osoby 44,340 $
5 osób 50,290 $
6 osób 56,718 $
7 osób 63,147 $
Więcej niż 7 osób: dla każdej dodatkowej osoby
należy dodać kwotę widniejącą w komórce obok 
6,429 $

 

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 16 luty 2015 20:27

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019 1°C 0°C
  • 04 Jan 2019 6°C -1°C