Logowanie

Entrepreneur and Farm – Farm Owners/ Operators

Farm Owners/ Operators Farm Owners/ Operators

O przyjęcie do tej kategorii mogą ubiegać się właściciele działający w sektorze rolniczym lub osoby chcące inwestować w ten sektor Saskatchewan. Na podstawie nadesłanych wniosków SINP decyduje o przydzieleniu nominacji.

Program dla Właścicieli Farm i Inwestorów rolniczych, dostępny za pośrednictwem SINP, dotyczy osób z udokumentowanym doświadczeniem w dziedzinie rolnictwa i posiadające znaczny kapitał, dostępny do inwestowania w sektor rolniczy Saskatchewan, a także osób chcących nabyć oraz prowadzić gospodarstwo rolne w prowincji.

Strumień „Młodzi Rolnicy”, dostępny w kategorii Farm Owner/ Operator, ma na celu umożliwienie młodym rodzinom rolniczym, zaklimatyzowanie się oraz ustabilizowanie życia oraz działalności rolniczej na obszarach wiejskich Saskatchewan.

Wnioskodawcy rozważający składanie aplikacji do tej kategorii, są zachęcani do kontaktu z urzędnikami SINP, w celu poznania większej ilości informacji na temat poszczególnych kryteriów kwalifikowalności w ramach programu. Urzędnicy SINP są także dostępni dla kandydatów poprzez pracowników Saskatchewan Agriculture – Food and Rural Revitalization, którzy mogą doradzić w kwestiach gospodarstwa rolnego, jego prowadzenia, tworzenia i funkcjonowania na terenie Saskatchewan.

Więcej informacji na temat gospodarstw – ich posiadania, prawnego tworzenia oraz funkcjonowania, przeznaczone dla nierezydentów, są umieszczone na stronie internetowej Saskatchewan Farm Land Security Board.

Kryteria umożliwiające zakwalifikowanie do procesu nominacji SINP:

Kandydat, aby być branym pod uwagę podczas wstępnych kwalifikacji do kategorii Farm Owner/ Operator, musi on spełniać następujące, cztery kategorie:

1. Available Equity – należy dostarczyć dokumenty finansowe, pokazujące, że kandydat posiada 500,000 CAD netto.

2. Refundable Cash Deposit – należy podpisać umowę (Performance Agreement) zobowiązującą do nabycia gospodarstwa rolnego w Saskatchewan i dokonać depozytu Good Faith Deposit „w dobrej wierze”, w wysokości 75,000 CAD. Jeśli kandydat spełni wszelkie warunki, może ubiegać się o zwrot wspomnianego depozytu.

3. Obowiązkowa wizyta w Saskatchewan – należy mieć przeprowadzoną, kompleksową rozpoznawczą wizytę na terenie Saskatchewan, obejmującą nie mniej niż pięć dni oraz odbytą rozmowę z przedstawicielem SINP.

4. Wiedza i doświadczenie w sektorze rolniczym – należy dostarczyć dokumentację (np. dowód kształcenia, szkolenia, doświadczenia zawodowego, dokumentów finansowych związanych z poprzednimi operacjami rolniczymi), które pokazują, że kandydat jest osobą kompetentną i zna się na kwestiach rolniczych. Jeżeli jest to konieczne, w dalszych krokach może powstać wymóg weryfikacji dostarczonych danych i dokumentów w formie rozmowy z urzędnikami SINP.

Kategoria Farm Owner/ Operator ogranicza się do firm, które zajmują się podstawową produkcją rolną. Działania rolno-biznesowe zaliczają się do kategorii SINP Enterpreneur (Przedsięborca).

Istotne jest, że kryteria ustanawiane przez daną prowincję mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadamiania o tym fakcie kandydatów, a ich aplikacje zostaną automatycznie przetwarzane według nowo przyjętych zasad. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że przez zmianę wspomnianych kryteriów, wniosek kandydata nie będzie posiadał wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, organ przetwarzający wyśle informację z prośbą o uzupełnienie braków. Nie ma także gwarancji, że nadesłane wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone. Decyzja zależy zarówno od aktualnych kryteriów jak i puli dostępnych miejsc w danym programie.

Liczby związane z aplikacjami i ich możliwą ilością do złożenia są aktualizowane na bieżąco. Po osiągnięciu maksimum zgłoszeń, strona zawierająca dane na wspomniany temat jest aktualizowana i generowana jest odpowiednia informacja, w której organ przetwarzający ogłasza koniec naboru.

Aktualna tabela z powyższymi danymi, w języku angielskim, znajduje się pod TYM linkiem.

Kryteria dla strumienia „Młody Rolnik” w kategorii Farm Owner/ Operator:

 • posiadać minimalną wartość netto 300,000 CAD, która jest weryfikowalna w 80%;
 • posiadać weryfikowalną, prawną sumę funduszy o 80% pewności;
 • w momencie aplikacji, musi być poniżej 40 roku życia;
 • musi posiadać minimum trzy lata doświadczenia w prowadzeniu własnego gospodarstwa lub praktyki w sektorze rolniczym;
 • musi przedstawić dokumentację propozycji handlowych w Saskatchewan, w oparciu o badania, konsultacje lub formalne zajęcia odpowiednie dla aktualnych warunków rolniczych prowincji. Prowadzenie gospodarstwa w ramach hobby nie jest brane pod uwagę. Propozycja handlowa musi być przedsięwzięciem komercyjnym, podjętym z rozsądnym oczekiwaniem zysków. W Saskatchewan, wykwalifikowana firma rolnicza musi mieć co najmniej 10,000 CAD przychodu;
 • kandydat lub jego współmałżonek posiada umiejętności poszukiwane na rynku pracy Saskatchewan, poparte wykształceniem i doświadczeniem, pozwalającym na uzupełnienie dochodów uzyskiwanych w rolnictwie.

Wymagania do nominacji:
- przed złożeniem wniosku należy odbyć wizytę rozpoznawczą w Saskatchewan, trwającą co najmniej pięć dni;
- kandydat musi posiadać praktyczne doświadczenie w rolnictwie oraz umiejętności, które są istotne w sektorze rolniczym Saskatchewan;
- kandydat  musi dokonać minimalnej inwestycji kapitałowej, w wysokości 150,000 CAD, w nowej lub już istniejącej i działającej firmie rolniczej/ gospodarstwie w Saskatchewan. Inwestycja rozumiana jest jako kapitał obrotowy jak i środki trwałe (maszyny, grunty,..).

Co należy wiedzieć o korzystaniu z przedstawiciela imigracyjnego?
Kandydat ma obowiązku wskazywania i korzystania z pomocy przedstawiciela, aby mieć prawo ubiegania się o nominację. Jednak jeżeli chce skorzystać z usług osoby trzeciej (konsultanta/ przedstawiciela imigracyjnego), będzie musiał postępować według zasad przewidzianych dla tego typu sytuacji oraz uzupełnić stosowny wniosek o przydzielenie takiego reprezentanta. Istotne jest, aby działanie reprezentanta było zaakceptowane przez rząd Saskatchewan. Więcej informacji w artykule: Usługa Przedstawiciela Imigracyjnego w Saskatchewan.

Jak aplikować?
Pełne informacje na temat procesu aplikowania są zamieszczone w Przewodniku Aplikanta dla kategorii Farm Owner/ Operator.

Każdy kandydat, ubiegający się o miejsce w omawianej kategorii, musi uzupełnić komplet formularzy prowincjonalnych oraz federalnych, dotyczących ich sprawy oraz dokonać ich wyraźnych kopii. Wypełnione wnioski należy złożyć wraz z podpisem aplikanta, do odpowiedniego biuro SINP. W niektórych przypadkach, może być wymagane okazanie oryginałów dokumentów lub ich potwierdzonych notarialnie kopii.

Wszelkie wymagane formularze, które należy uzupełnić, aby skompletować swoją aplikację są dostępne na oficjalnej stronie prowincji Saskatchewan. Dokładne informacje oraz lista niezbędnych dokumentów znajduje się w Application Document Checklist.

Uwaga! CIC uaktualnił dokument Schedule 4A w dniu 31 maja 2009 roku. Wszyscy aplikanci, którzy złożyli wnioski do SINP w kategorii Enterpreneur and Farm Owner/ Operator, po terminie 31 maja 2009 roku, muszą dołączać do składanych dokumentów nową wersję Schedule 4A.

Dokumenty pomocnicze:
Wszyscy kandydaci do kategorii Farm Owner/ Operator, muszą dostarczyć wszystkie z następujących dokumentów, wchodzących w skład pełnej aplikacji:

 • profesjonalne potwierdzenie funduszy osobistych/ biznesowych;
 • świadectwo urodzenia (dotyczące kandydata oraz jego członków najbliższej rodziny), które uwzględnia dane na temat rodziców, akt małżeństwa i rozwodu (jeśli dotyczą), opieki nad dzieckiem, …
 • poświadczenia edukacyjne, jeśli dotyczy;
 • referencje zawodowe, jeśli dotyczy;
 • dokumentacja dotycząca umiejętności językowych (język angielski), jeśli dotyczy;
 • raport policyjny, jeżeli kandydat lub jakikolwiek członek rodziny powyżej 18 roku życia, popełnił przestępstwo lub był skazany. Należy dostarczyć kopię raportu policyjnego z kraju lub krajów, w których dane wykroczenie zostało popełnione. W uzupełnieniu raportu policyjnego, jeśli dotyczy, należy załączyć dowód poprawy;
 • ważny paszport z datą ważności, nie krótszą niż dwa lata od dnia złożenia wniosku. Każdy członek rodziny musi posiadać paszport.

Jeżeli dokumenty są w języku innym niż język angielski, należy złożyć kserokopię dokumentu oryginalnego oraz kserokopię tłumaczenia.

Tłumaczem może być dowolna osoba (poza członkami rodziny) i nie musi być pracownikiem płatnym, konsultantem ani przedstawicielem organizacji zajmującej się profesjonalnymi tłumaczeniami. Dodatkowo, należy dostarczyć oświadczenie od tłumacza, opisujące jego zdolność do tłumaczenia. Należy pamiętać, że niektóre kanadyjskie biura wizowe mogą jednak wymagać, aby tłumacz był poświadczony przez organ regulacyjny. Należy się upewnić o tym fakcie bezpośrednio w SINP.

Formularze prowincjonalne/ terytorialne:
Podręcznik Aplikanta Saskatchewan Enterpreneur ;
- Lista kontrolna dla kategorii SINP Farm Owner/ Operator;
- Lista kontrolna dla Third Party Farm Owner/ Operator;
- SINP-100-3 Aplikacja Farmer Owner/ Operator;
- SINP-200-2 Dane dotyczące środków finansowych osobistych/ biznesowych netto;
- SINP-100-8 Aplikacja dla rodziny towarzyszącej kandydatowi;
- Oświadczenie Tłumacza;
- Formularz deklaracji oraz postępowania etycznego.

Formularze federalne:
- Harmonogram 4A;
- Harmonogram 4 – Klasa Ekonomiczna;
- Generalny formularz zgłoszeniowy;
- Dodatkowe deklaracje;
- Formularz A – Podstawowe informacje/ deklaracje;
- Dodatkowe informacje o rodzinie;
- Wykorzystanie przedstawiciela;
- Instrukcja działania przedstawicielstwa;
- Ustawowe deklaracje statutowe związków pozamałżeńskich;
- Pozwolenie na udostępnienie danych na temat wnioskodawcy wskazanej osobie.

Ostatnio zmienianyśroda, 25 luty 2015 09:13

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019 1°C 0°C
 • 04 Jan 2019 6°C -1°C