Logowanie

Pozwolenie na pracę Live-in Caregivers

Pozwolenie na pracę w ramach Live-In Caregivers Pozwolenie na pracę w ramach Live-In Caregivers

Aby pracować w Kanadzie, jako profesjonalny opiekun dziecka, osoby starszej, obłożnie chorej lub niepełnosprawnej, należy ubiegać się o przyjęcie do programu Live-in Caregivers, w ramach którego udzielone zostanie odpowiednie pozwolenie na pracę.

Opiekun posiadający pozwolenie na pracę w ramach programu Live-in Caregivers, ma obowiązek dopilnowania, aby w odpowiednio wczesnym czasie złożyć wniosek o wydłużenie swojego zezwolenia tak, aby zdążyć przed upływem jego daty ważności.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • jeśli sytuacja zatrudnienia ulega zmianie i opiekun chce podjąć pracę u innego pracodawcy, musi najpierw wystąpić o nowe pozwolenie na pracę, umożliwiające zmianę pracy. Ponadto, osoba taka powinna zapoznać się z informacjami w dziale „Zmiana pracy”, poniżej, w tym artykule;
 • jeśli opiekun rezygnuje z pracy lub zostaje zwolniony, powinien zapoznać się z informacjami w dziale „Rezygnacja lub utrata pracy”, poniżej, w tym artykule;
 • w momencie, gdy dana osoba zdobędzie wystarczająco dużo doświadczenia zawodowego w Kanadzie jak opiekun, będzie mogła się ona starać o prawo do stałego pobytu.

Wydłużanie pozwolenia na pracę:

Data wygaśnięcia posiadanego pozwolenia na pracę jest zamieszczona bezpośrednio na pozwoleniu. Należy aplikować o jego wydłużenie co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności. Tymczasowy status pracownika będzie nadal obowiązywał na tych samych warunkach, co wcześniej, aż do momentu, w którym aplikacja zostanie przetworzona i wydana zostanie ostateczna decyzja w jej sprawie.

Aby dokonać przedłużenia pozwolenia na pracę, należy:

1. Określić, w jaki sposób można złożyć aplikację.
Są dwie metody składania wniosków: elektroniczna i klasyczna.

 • metoda elektroniczna wymaga posiadania przez daną osobę skanera lub aparatu cyfrowego, dzięki którym możliwe jest wykonanie elektronicznych kopii wszystkich wymaganych dokumentów.

UWAGA! W przypadku podania adresu e-mail w aplikacji, należy pamiętać, aby często sprawdzać swoją skrzynkę odbiorczą, gdyż będą na nią przychodzić aktualne informacje związane z aplikacją, generowane przez CIC. Istotne jest, że niektóre filtry antyspamowe blokują tego typu wiadomości, dlatego w sytuacji, gdy osoba nie zauważy żadnych wiadomości tego typu w swojej skrzynce odbiorczej, powinna ona zajrzeć do folderu ze spamem. Zaleca się zmienienie filtrów konfiguracyjnych dla systemu antyspamowego tak, aby maile wysyłane przez CIC nie były przez niego wychwytywane.

 • metoda klasyczna – jest tradycyjną opcją, w której osoba uzupełnia papierowe formularze i odsyła je do odpowiedniego urzędu/ biura. Jeżeli opiekun nie posiada ważnego zezwolenia na pracę, potrzebuje wizy turystycznej i planuje wyjazd i powrót do Kanady, powinien wcześniej ubiegać się o wydanie nowej wizy turystycznej, zanim opuści kraj.

2. Uzyskać pakiet aplikacyjny.

Podręcznik aplikacji zawiera wszystkie formularze, które dana osoba musi uzupełnić, aby wydłużyć swoje pozwolenie na pracę. Odnośniki do wymaganych dokumentów:

- Lista kontrolna (wersja z lutego 2015);
- Aplikacja o zmianę warunków lub wydłużenie pobytu lub pozwolenia na pracę w Kanadzie (wersja z czerwca 2014);
- Statutowa deklaracja o związkach pozamałżeńskich (wersja z kwietnia 2009);
- Wykorzystanie usługi przedstawiciela imigracyjnego (wersja z marca 2014);
- Przewodnik Instruktażowy.

Formularze dostępne są także na TEJ stronie.

Należy uważnie przeczytać podręcznik przed wypełnieniem formularzy zgłoszeniowych. Opłaty za rozpatrzenie aplikacji nie ulegają zwrotowi, dlatego należy upewnić się, czy wszystkie wprowadzone dane są poprawne oraz, czy dana osoba ma prawo do złożenia danego wniosku.

3. Dokonać opłat procesualnych.

Należy sprawdzić aktualną listę z obecnie przyjętymi wysokościami opłat za poszczególne usługi imigracyjne. Ponadto należy zapoznać się z akceptowalnymi metodami płatniczymi.

4. Złożyć wniosek.

Należy przesłać uzupełnione formularze oraz wszystkie wymagane, dodatkowe dokumenty na adres podany w podręczniku instruktażowym.

Aplikant musi pamiętać, aby podać swój numer sprawy, pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia na aplikacji i dokonać kopii dokumentu.

Tak spreparowaną aplikację należy wysłać razem z listem wyjaśniającym, co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności pozwolenia na pracę.

Adres do wysyłki:

Case Processing Centre
Unit 202
Vegreville, Alberta
T9C 1X5.

Jeśli dana osoba szuka pracy, a jej pozwolenie na pracę wygasa w ciągu najbliższego miesiąca, może się ona ubiegać o pomostowe przedłużenie pozwolenia, które umożliwia krótkoterminowe wydłużenie daty ważności zezwolenia. Z reguły obejmuje ono dwa miesiące. Należy pamiętać, aby w formularzu wskazać opcję odpowiadającą właśnie „rozszerzeniu pomostowemu”.

Jeśli pozwolenie na pracę danej osoby wygasło, zanim zdążyła ona złożyć wniosek o wydłużenie, konieczne jest, aby wystąpiła ona o nowe pozwolenie na pracę, które umożliwi przywrócenie utraconego statusu w ciągu kolejnych 90 dni od daty wygaśnięcia.

W takiej sytuacji możliwe jest, że konieczne będzie przedłożenie kopii oceny wpływu na rynku pracy (LMIA), który zapewnić pracownikowi musi pracodawca.

Przywrócenie statusu na podstawie wystąpienia o nowe pozwolenie na pracę wymaga również uiszczenia opłaty proceduralnej.

UWAGA! Praca w Kanadzie bez ważnego pozwolenia na pracę lub zupełnie bez niego jest nielegalna. Jeśli osoba podejmie się zajęcia zarobkowego łamiąc tą podstawową zasadę i zostanie to odkryte przez rząd, zostanie ona natychmiast wydalona z Kanady.

Zmiana pracy:

Jest możliwe, aby dana osoba zmieniła pracę z powodów osobistych lub jakichkolwiek innych. W takiej sytuacji, jednostka nie zostanie deportowana i może swobodnie szukać nowego miejsca zatrudnienia. ESDC/SC może posiadać informacje na temat aktualnych ofert pracy dla opiekunów. Ponadto, poszukujący może skorzystać z narodowego banku pracy, aby w efektywniejszy sposób znaleźć odpowiednie zajęcie.

UWAGA! Aby sprostać wymaganiom pracy, umożliwiającym staranie się o pobyt stały w ramach programu Live-in Caregivers, dana osoba powinna ciągle mieszkać w domu swojego pracodawcy.

W momencie zmiany pracy, kandydat powinien szukać pracodawcy, który:

 • zgadza się i akceptuje wszystkie zasady rządzące systemem Live-in Caregivers;
 • wystąpił o ocenę oddziaływania na rynku pracy LMIA dla opiekuna, który ma mieszkać i pracować w jego domu.

Jeśli kandydat zdecyduje się mieszkać poza domem pracodawcy, nadal może kwalifikować się do ubiegania się o prawo do stałego pobytu w ramach dwóch nowych ścieżek programu Live-in Caregivers: Opieka nad Dziećmi lub Opieka nad osobami z wysokim zapotrzebowaniem medycznym. Warunkiem jest dwuletnie doświadczenie w pracy tego rodzaju.

Zanim opiekun opuści dotychczasowe miejsce pracy, musi wystąpić o następujące dokumenty, które dostarczyć ma pracodawca:

 • raport na temat jakichkolwiek nadgodzin;
 • raport z przebiegu zatrudnienia (ROE), który wskazuje: powód odejścia z pracy, liczbę przepracowanych godzin, zarobki brutto, dane dotyczące wszelkich kwot wypłaconych lub innych należności jakie pracodawca powinien wypłacić w momencie rezygnacji z pracy.

Jedynie pracodawca może wystawić i potwierdzić ROE oraz jest odpowiedzialny za dane w nim zawarte. Jeżeli pracownik wystąpi z prośbą o uzyskanie ROE, pracodawca nie ma prawa odmówić. W sytuacji, gdy dana osoba napotka trudności z uzyskaniem raportu ROE, wskazane jest skontaktowanie się z lokalnym centrum ESDC/SC.

Ważne jest, aby raport ROE był przechowywany w bezpiecznym miejscu, gdyż jest on dowodem pracy i stanowi niezbędny załącznik podczas starania się o status stałego rezydenta.

Aplikowanie o pozwolenie na pracę dla nowego miejsca pracy:

Zanim dana osoba zacznie starać się o pracę w nowym miejscu, musi ona aplikować o nowe pozwolenie na pracę, minimum 30 dni przed upływem daty ważności aktualnego pozwolenia.

Kandydat może pracować jedynie u pracodawcy, który widnieje we wpisie, w pozwoleniu na pracę. Pozwolenie na pracę może zostać anulowane, jeżeli okaże się, że jego posiadacz pracuje dla kogoś innego, niż zostało to ustalone przed wystawieniem zezwolenia.

Ważne jest, aby nie dopuścić do wygaśnięcia pozwolenia na pracę przez ubieganiem się o nowy dokument tego typu. Dana osoba nie może pozostać na terenie Kanady, bez aktualnego pozwolenia na pracę, chyba że jego wniosek o wydanie nowego został zatwierdzony.

W przypadku zmiany miejsca pracy, dana osoba musi znaleźć nowego pracodawcę, który zdążył wystąpić i otrzymał ocenę oddziaływania na rynku pracy (LMIA) dla danego stanowiska, które jest oferowane w jego ofercie pracy, dotyczące opieki nad inną osobą.
Kandydat, wraz z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia na pracę, musi także przedłożyć kopię LMIA, uzyskaną od przyszłego pracodawcy oraz podpisaną umowę między pracownikiem a pracodawcą.

Jeśli pracodawca wystąpił o ocenę LMIA, ale jej nie otrzymał, a pozwolenie na pracę kandydata wygasa w ciągu najbliższych dwóch tygodni, osoby takie mogą ubiegać się o odnowienie pozwolenia. W tym celu, należy wysłać wniosek o odnowienie do Centrum Przetwarzania Spraw w Vegreville, Alberta (CPC-V) i załączyć do niego:

 • dowód posiadania ważnej oferty pracy;
 • dowód, że przyszły pracodawca złożył wniosek do Service Canada (SC) o wydanie nowej oceny LMIA.

Decyzja odnośnie złożonej w ten sposób aplikacji będzie wydana w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania wniosku. Między czasie, dana osoba będzie funkcjonowała na tych samych zasadach tymczasowego pozwolenia na pracę, co dotychczas, aż do momentu, w którym proces przetwarzania dobiegnie końca, a kandydat zostanie poinformowany o jego rezultatach.

Rezygnacja z pracy:

Przed podjęciem decyzji o rezygnacji z pracy, dana osoba musi rozwiązać wszelkie problemy jakie mogły pojawić się w jej trakcie. Odbyć się to może na zasadzie rozmowy z pracodawcą, chyba że w grę wchodzą kwestie dotyczące nadużyć.

Pracownik i pracodawca powinni zrewidować umowę raz na jakiś czas, aby upewnić się, że dany stosunek służy obydwu stronom, i że nie pojawiają się między czasie problemy związane z zatrudnieniem.

Warunki odejścia z pracy powinny być uzgodnione bezpośrednio z pracodawcą. Należy mieć na uwadze, że pracodawca może potrzebować trochę czasu, aby mieć szansę znalezienia zastępstwa na stanowisko. Pracownik powinien wykazać się wyrozumiałością w tej kwestii, zwłaszcza jeśli chodzi o opiekę nad osobami, wymagającymi szczególnej opieki i opieki całodobowej. Wszystkie te informacje powinny być zawarte w umowie (czas wypowiedzenia itd.). Wyjątek stanowią nadużycia. W takiej sytuacji, pracownik ma prawo natychmiastowego odejścia z pracy.

Zanim opiekun opuści dotychczasowe miejsce pracy, musi wystąpić o następujące dokumenty, które dostarczyć ma pracodawca:

 • raport na temat jakichkolwiek nadgodzin;
 • raport z przebiegu zatrudnienia (ROE), który wskazuje: powód odejścia z pracy, liczbę przepracowanych godzin, zarobki brutto, dane dotyczące wszelkich kwot wypłaconych lub innych należności jakie pracodawca powinien wypłacić w momencie rezygnacji z pracy.

Jedynie pracodawca może wystawić i potwierdzić ROE oraz jest odpowiedzialny za dane w nim zawarte. Jeżeli pracownik wystąpi z prośbą o uzyskanie ROE, pracodawca nie ma prawa odmówić. W sytuacji, gdy dana osoba napotka trudności z uzyskaniem raportu ROE, wskazane jest skontaktowanie się z lokalnym centrum ESDC/SC.

Ważne jest, aby raport ROE był przechowywany w bezpiecznym miejscu, gdyż jest on dowodem pracy i stanowi niezbędny załącznik podczas starania się o status stałego rezydenta.

Sytuacja nadużyć:

Jeśli pracownik czuje, że jest ofiarą nadużyć w pracy, jak na przykład molestowania, ma prawo do wystąpienia o nowe pozwolenie na pracę u nowego pracodawcy, w trybie natychmiastowym. Urząd, który otrzyma stosowną informację, zajmie się przetwarzaniem wniosku takiej osoby w trybie pilnym, aby jak najszybciej umożliwić pracownikowi podjęcie pracy w innym miejscu.

Należy skontaktować się z biurem obsługi klienta CIC, aby potwierdzić swoją kwalifikowalność i zgłosić alarmującą sytuację, czego następstwem będzie rozpoczęcie procedury organizacji nowego miejsca zatrudnienia i wydawania nowego pozwolenia na pracę.

Utrata pracy:

Jeśli opiekun utraci pracę i musi starać się o pracownicze świadczenia ubezpieczeniowe, musi skontaktować się z biurem ESDC/SC, znajdującym się najbliżej aktualnego miejsca przebywania. Potrzebny będzie raport ROE, aby mieć prawo ubiegania się o wspomniane świadczenia.

Jeżeli dana osoba nie otrzymała jeszcze raportu ROE, mimo wszystko może starać się o świadczenia. Pracodawca jest prawie odpowiedzialny za wydanie ROE i jest to jego statutowym obowiązkiem, którego wykonania nie może odmówić. W sytuacji, gdy dana osoba napotka trudności z uzyskaniem raportu ROE, wskazane jest skontaktowanie się z lokalnym centrum ESDC/SC.

Ostatnio zmienianyśroda, 04 marzec 2015 09:27

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

 • 03 Jan 2019 1°C 0°C
 • 04 Jan 2019 6°C -1°C