Logowanie

Regulamin

REGULAMIN SERWISU EMIGRACJADOKANADY.INFO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem emigracjadojanady,info

   1. Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych serwisów prezentowane są przez Operatora na stronach umożliwiających korzystanie z tych serwisów.

   2. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

1. Operatorem serwisu jest Katalog zarejestrowany w Irlandii nr 397381 z siedzibą w 360 Market Mews, Portlaoise, Co. Laois, Irlandia.  

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

   1. Operator - oznacza firmę Katalog;

   2. Regulamin - oznacza niniejszy dokument;

   3. Serwis (Serwisy) - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresami irlandia.ie, emigracjadokanady.ca, emigracjadokanady.info, będącą serwisem informacyjno-użytkowym;

   4. Internetowy Serwis EmigracjaDoKanady.INFO - oznacza Serwis prowadzony pod adresem http://emigracjadokanady.info, z którego korzystanie podlega szczególnym warunkom, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

   5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;

   6. Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie;

   7. Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;

   8. Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;

   9. Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej;

   10. Wpis - zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;

   11. Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

   12. Klient - osoba będąca klientem Operatora, korzystająca z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Integratora, poprzez płatność w systemie PayPal;

   13. Integrator - PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-1150 Luksmeburg. 

   14. Ustawa - Dyrektywa 2000/31/EC transponowana do irlandzkiego prawa przez Regulacje Wspólnoty Europejskiej (Dyrektywa 2000/31/EC), 2003 (S.I. 68 z roku 2003).

1. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

2. Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.

3. W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystanie z Serwisu.

4. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera Regulamin Forum.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.

   1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.

   2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów.

2. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Operatora są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;

3. Przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.

II. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

2. Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresami irlandia.ie, emigracjadokanady.ca, emigracjadokanady.info obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie. 

3. Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w powyższych serwisach Wizerunku z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Dokonując Rejestracji, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.

6. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

9. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo irlandzkie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd irlandzki.

10. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:

   * powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;

   * postanowień niniejszego Regulaminu;

   * norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

1. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów prawa prasowego, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę

3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

4. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Katalog z siedzibą w Portlaoise, właściciel serwisu funkcjonującego pod adresem emigracjadokanady.info (dalej jako serwis) darzy swoich Użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą użytkowników, dane osobowe.

2. Rejestrując się w serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z Dyrektywa 2000/31/EC transponowana do irlandzkiego prawa przez Regulacje Wspólnoty Europejskiej (Dyrektywa 2000/31/EC), 2003 (S.I. 68 z roku 2003) przez Katalog zarejestrowany w Irlandii nr 397381 z siedzibą w 360 Market Mews, Portlaoise, Co. Laois, Irlandia dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Katalog, w tym organizacji takich działań. Katalog informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Katalog oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Katalogiem. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Katalogu na piśmie na adres: Katalog z siedzibą w Portlaoise, 360 Market Mews, Portlaoise, Co. Laois, Irlandia. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni.

3. Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

4. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Katalogu dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Katalog, a w szczególności w zakresie serwisu emigracjadokanady.info, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Katalogiem.

V. REGUŁY UDZIELENIA LICENCJI NA MATERIAŁY ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub aplikacji mobilnej, Użytkownik upoważnia Operatora, wraz z prawem do sublicencji, do publikowania w serwisie emigracjadokanady.info materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów j.w. na następujących polach eksploatacji (licencja):

   * wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

   * wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,

   * każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:

      * w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

      * na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji serwisów irlandia.ie, emigracjadokanady.ca, emigracjadokanady.info

      * poprzez emisję w radiu i telewizji,

      * poprzez publikację w prasie,

      * poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,

      * przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;

      * wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

1. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

3. Licencja ma charakter niewyłączny.

4. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

5. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

6. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

7. Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów, komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. Nadto Użytkownik gwarantuje, że wszystkie osoby występujące w materiałach udzieliły Użytkownikowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w tym przez Operatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Zmiany nie mogą dotyczyć istoty zawartej umowy lub jej istotnych elementów. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

4. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

7. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego firma zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.

10. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.

11. Użytkownik Zarejestrowany będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy na korzystanie z Serwisu w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia jednak wyraża zgodę na świadczenie usług w postaci korzystania z Serwisu przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy i co za tym idzie w razie rozpoczęcia korzystania z usług w w/w terminie wyłączone jest prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy.

12. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.

13. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.

14. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

15. Postanowienia ust.12 – 14 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Operatorowi przez Użytkownika.

16. Postanowienia ust.10 – 14 powyżej mogą być odpowiednio modyfikowane przez treść Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU

I. NABYCIE PRAWA PRZEGLĄDANIA INTERNETOWEGO SERWISU

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu z prawem do pobrania oraz / albo z bazy danych materiałów opublikowanych wcześniej w Internetowych Serwisach z prawem do pobrania wymaga wniesienia opłaty. Internetowe Serwisy publikowane są jako strony o unikalnym adresie URL. 

2. Nabycie prawa na korzystanie z Internetowego Serwisu następuje w chwili aktywacji dostępu do Internetowego Serwisu.

3. Aktywacja dostępu następuje w momencie uiszczenie opłaty za pomocą Integratora usługi: PayPal.

4. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Internetowego Serwisu w ramach stałego dostępu jednomiesięcznego, umożliwiającego korzystanie z Internetowego Serwisu w dowolnym wymiarze godzinowym, liczone w okresie od chwili potwierdzenia płatności przez Integratora firmę PayPal.

5. oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi (dalej jako „Serwis Internetowy”) do chwili upływu stosownej krotności terminu 30 dni; w tym samym czasie z jednego stanowiska może korzystać wyłącznie jedna osoba. Umowa na korzystanie z w/w Internetowego Serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony.

6. Operator umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Internetowego Serwisu w ramach stałego dostępu trwającego jeden miesiąc, zwanego dalej Abonamentem. Umowa na korzystanie z w/w Internetowego Serwisu zawierana jest na czas nieoznaczony.

7. W czasie trwania Abonamentu, Użytkownik ma prawo korzystać z Internetowego Serwisu w dowolnym wymiarze godzin, w szczególności bez ograniczeń dotyczących liczby wejść do Serwisu Internetowego, na podstawie tego samego loginu. Jeden login uprawnia na jednoczesne korzystanie z Serwisu Internetowego wyłącznie przez jedną osobę.

8. W ramach Abonamentu za początek dnia przyjmuje się godzinę aktywacji dostępu zgodnie z treścią pkt I.2 powyżej natomiast za koniec dnia przyjmuje się godzinę przypadającą 24 godziny później.

9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu dostępu do Internetowego Serwisu po potwierdzenia zakupu usługi otrzymanego przez Użytkownika przed upływem okresu 30 dni.

10. Umowa na korzystanie z w/w Internetowego Serwisu może być rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku zmiany zasad korzystania z Internetowego Serwisu mających wpływ na sposób lub zakres takiego korzystania przez Użytkownika odnośnie już wykupionego dostępu, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach. W takiej sytuacji Operator zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część ceny za niewykorzystany okres czasu.

II. PROCEDURA UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INTERNETOWEGO SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1. W celu uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego Użytkownik rejestruje się, zapoznaje się z Regulaminem, akceptuje go, a następnie składa zamówienie na dostęp do Internetowego Serwisu w sposób określony na stronie Serwisu Internetowego.

2. Operator dokonuje rejestracji Użytkownika. W celu korzystania z Internetowego Serwisu Użytkownik posługuje się identyfikatorem i indywidualnym hasłem dostępu.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia identyfikatora i hasła przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Operatora odpowiedzialność.

4. Użytkownik zawierający umowę o korzystanie z Internetowego Serwisu w ramach stałego dostępu, może ją wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca abonamentowego. Jeżeli Użytkownik zawierając umowę o korzystanie z Internetowego Serwisu uzyskał rabat wynikający z zamówienia dostępu do Serwisu na czas określony, a następnie rozwiązuje umowę przed upływem tego okresu, przyznany Użytkownikowi rabat traci ważność, a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym a wynagrodzeniem uwzględniającym przyznany rabat.

5. Operator może wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia dostępu do Internetowych Serwisów, w szczególności tzw. „fingerprinting”, (tj. zbieranie danych o konfiguracji sprzętowej i przeglądarce internetowej Użytkownika, zgodnie z obowiązująca w Serwisach Polityką Prywatności).

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z INTERNETOWEGO SERWISU

1. Korzystanie z Internetowego Serwisu wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego określa aktualny cennik dostępny na stronach Serwisu Internetowego. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku zablokowania dostępu Użytkownika do Internetowego Serwisu zgodnie z warunkami licencji i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operatowi przysługuje prawo zmiany cennika w każdym czasie, jednak bez wpływu na prawa już nabyte. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania ich na stronach Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem że nie dotyczą okresów abonamentu opłaconych przed dokonaniem zmian.

2. Opłaty za korzystanie z Internetowego Serwisu można wnosić kartami płatniczymi np. Visa, MasterCard lub w systemie PayPal online postępując zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie Internetowym.

IV. PROCEDURA UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO INTERNETOWEGO SERWISU POPRZEZ PŁATNOŚĆ W SYSTEMIE PAYPAL

1. W celu uzyskania dostępu do Internetowego Serwisu Klient korzysta z Integratora PayPal.  

2. W ramach Serwisu Integratora oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od Klientów płatności kartą płatniczą Visa, MasterCard lub w systemie PayPal.

3. Korzystać z Internetowego Serwisu może każda osoba, która zarejestruje się w serwisie internetowym i wykupi dostęp do niego. W trakcie rejestracji Klient podaje swój e-mail i wybiera sobie hasło. Hasło musi mieć co najmniej 8 znaków oraz nie może zawierać spacji.

4. Aby uzyskać dostęp należy dokonać płatności według instrukcji na stronie Integratora PayPal.

5. W odpowiedzi na udaną transakcję Integrator wyśle do serwisu autoryzację na automatyczną aktywację dostępu do Serwisu. 

6. Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia hasła przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Operatora odpowiedzialność.

7. W wyniku dokonania płatności u Integratora PayPal Klient uzyskuje dostęp do Internetowego Serwisu umożliwiający mu przeglądanie zawartych tam materiałów przez okres stanowiący stosowną krotność terminu 7 dni, 30 dni lub 365 dni od chwili aktywacji dostępu do  Serwisu Internetowego.

8. Warunkiem uzyskania dostępu do Serwisu Internetowego jest wpisanie przez Klienta nazwy użytkownika oraz hasła na stronie Serwisu Internetowego.

V. REKLAMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SERWISU 

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości korzystania z Internetowego Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Operatorowi pocztą elektroniczną na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Internetowego Serwisu. 

3. Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji dostępu Internetowego Serwisu.

VI. PRZERWA TECHNICZNA

1. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w udostępnianiu Serwisów Internetowych, z przyczyn technicznych. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych, lub i trwały możliwie najkrócej.

2. W przypadku, gdy przerwa w dostępie jest dłuższa niż 4 godziny jednorazowo, Operator na wniosek Użytkownika zobowiązuje się do przedłużenia licencji i umożliwienia dodatkowego dostępu w wymiarze proporcjonalnym do okresu braku możliwości korzystania z Serwisu Internetowego przez Użytkownika. Nie ogranicza to praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1°C

Toronto

Mostly Cloudy

Humidity: 63%

Wind: 30.58 km/h

  • 03 Jan 2019 1°C 0°C
  • 04 Jan 2019 6°C -1°C